Hamiline Yazılı Hisse Senedi

//Hamiline Yazılı Hisse Senedi

Hamiline Yazılı Hisse Senedi

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Bastırma Yükümlülüğü

Türk Ticaret Kanunu 486. ve 487 Maddesinde, Anonim Şirketlerde şirket sermayesine hamiline yazılı olması durumunda, hisse pay bedelinin tamamen yatırılmasından sonra 3 ay içinde pay senetlerinin çıkartılması ve hissedarlara dağıtılması gerekmektedir.

Pay senetlerinin bastırılması için sürecin başlangıç tarihi, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamının ödenmesi tarihidir. Eğer pay bedellerinin tamamı ödenmezse, pay senedinin çıkarılması da mümkün değildir. Türk Ticaret Kanunu 484. maddesinde bu konu hakkında “Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyi niyet sahiplerinin tazminat hakları saklıdır.” şeklinde bir hüküm yer almaktadır.

Aynı zamanda TTK’nın 486. maddesinde de Hamiline yazılı pay senetlerini yönetim kurulu tarafından bastırılmasına karar verildikten sonra kararın tescil ve ilan edilmesinin yanı sıra şirketin internet sitesine konulmasının zorunlu olduğu da belirtilmiştir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, bu konuda yönetim kurulunun bir karar alması zorunludur. Yönetim Kurulu, hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılması konusunda önce bir karar alır, ardından bu karar ticaret siciline tescil ettirilerek ilan edilir. Yine ayrıca ilan şirketin internet sitesi üzerinden de yayınlanır.

Hamiline yazılı hisse senedi basımı için gerekli evraklar

 • Anonim Şirketin kuruluş gazetesi
 • Limited’ten A.Ş. geçmişse nevi değişikliği gazetisi
 • Kuruluştan sonra sermaye arttırımı olmuşsa son sermeya arttırım gazetesi
 • Kuruluştan sonra ünvan değişikliği olmuşsa ünvan değişikliği gazetesi
 • Hisse senedi basımı ile alakalı yönetim kurulu kararı (Yönetim kurulu kararının Ticaret sicilde tescil edilmesi gerekir)

Hamiline yazılı hisse senedi basımı için gerekli evraklar matbaa’mıza mail yoluyla ulaştıktan sonra,
tasarımını en kısa sürede hazırlanıp müşteriye mail yoluyla ulaştırılmaktadır.

info@makronetbasim.com / 0212 565 40 75 (pbx) 0533 350 00 83

Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinde aşağıdakilerin bulunmasını zorunlu kılmıştır;

 • Şirketin ticaret unvanının,
 • Şirketin sermaye tutarının,
 • Şirketin kuruluş tarihinin,
 • Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarının,
 • Çıkarılan pay senedinin tertibinin,
 • Çıkarılan pay senedinin tertibinin tescili tarihinin,
 • Senedin türünün ve itibarî değerinin,
 • Senedin kaç payı içerdiğinin belirtilmesi.

Yönetim kurulu tarafından bastırılacak olan hamiline yazılı pay senetlerinde mutlaka bulunması gereken bilgiler bunlardır. Aynı zamanda bastırılan hamiline yazılı pay senedinin geçerlilik kazanması için şirket adına imza yetkisi olan en az iki yönetici tarafından imzalanması şarttır. Bu konuda TTK 487. maddede hisse senedinin en az iki kişi tarafından imzalanabileceği gibi, imza atmaya yetkili olan yönetim kurulu üyelerinin tamamı tarafından da imzalanabileceği belirtilmiştir. Hamiline yazılı ve nama yazılı hisse senedi konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler, sitemizde bu konu hakkında bir çok yazıya ulaşabilir ya da bizleri arayarak ücretsiz danışmanlık hizmetimizden yararlanabilir.

Nama yazılı hisse senedi basımı hakkında bilgi için tıklayınız.

Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Hisse Senedi Uygulaması

Anonim şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince ortaklarına hamiline yazılı hisse senedi bastırmak zorundadır.  Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre hisse senetleri Nama ve hamiline olarak iki şekilde ayrılmıştır.  Ayrıca yeni TTK,  belirli paraları tanınan imtiyazlar ve varsa devir sınırlamasının şirket esas sözleşmesi ne yazılması zorunlu koşulmuştur.

Anonim şirketlerde genel kurul toplantısına bilindiği üzere sadece yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar listesinde adı bulunanlar katılabilmektedir.  Genel kurulun toplantı gününden en geç 1 gün önce hamiline yazılı pay senedi sahipleri bu senetlere sahip olduklarını ispatla malı ve giriş kartı alarak bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantılarına katılmalıdır.  Fakat pay sahipleri hamiline yazılı pay senedi devraldığımız patladıktan sonra giriş kartını verilmesi den sonraki bir tarihte genel kurul at katılabilirler.  Buna göre yönetim kurulu kardan izlenmeyen paylar ile ilgili olarak genel kurula katılabilecekler listesini düzenler, Senede bağlanmamış veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarını göz önünde bulundurarak giriş kartı alanları Dikkate alır.  Pay sahipliği haklarının ama yazılı pay senetlerinden ve ilmi haberlerden doğar,  bu durumda pay defterine kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay sahibi tarafından yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi bu payları kullanabilir.

Anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinde pay sahibi olduğunu ispat eden kişi şirkete karşı pay sahiplerinden doğan bütün haklarını kullanabilir.  Fakat hamiline yazılı pay senedi hapis hakkı, rehin,  kullanım Oduncu sözleşmesi ve yasaklanan sözleşmesi ve benzeri sözleşmeler nedeniyle elde bulunduran kimse pay sahipliği haklarının sadece pay sahibi özel yazılı bir belge ile yetkilendirilmiş s kullanabilir.

Anonim şirketler yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre pay senetlerinin sadece hamiline veya nama yazılı olarak düzenleyebilir.  Hamiline yazılı pay senetleri bedellerinin tamamı ödenmediği sürece kanuna göre çıkarılamaz.  Eğer şirketler bu hükme aykırı olarak pay senedi bastırmış sabunlar geçersiz sayılır.  Şirket ana sözleşmesinde aksi öngörülmediği sürece payını türü dönüştürme yolu ile de değiştirilebilir.  Fakat dönüştürmek için esas sözleşmenin değiştirilmesi gerekir.  Kanunu’nun gördüğü hallerde dönüştürme yönetim kurulu gerekli kararları aldıktan sonra derhal uygulanır ve bu esas sözleşmeye yansıtılır. güvenlik önlemlerimiz için tıklayınız.

Örneğin nama yazılı pay senetlerinin hamiline yazılı pay senedi ne dönüştürülmesi için bedellerinin tamamen ödenmesi gerekir.  Yönetim kurulu payların hamiline yazılı olması durumunda fay bedellerini tamamı ödendikten sonra 3 ay içerisinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmakla yükümlüdür. Pay senedi bastırmak için yönetim kurulu tarafından alınan karar tescil ve ilan edildikten sonra şirketin internet sitesi üzerinden de yayınlanmalıdır.  Anonim şirketler pay senedi bastırınca ya kadar geçici ilmühaber çıkartabilir,  ilmühaber için de pay senedi ile aynı hükümler uygulanır.
Referanslarımız için tıklayınız.

Güvenlikli Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı hakkında detaylı bilgi.

– Hisse Senedi basımı alanında Sektöründe lider olan deneyimli firmamız,
Makronet kalitesiyle taklit edilemez yeni nesil özel güvenlik uygulamaları. 

Extra Small Print: Çıplak gözle okunamayan ancak 100 kat büyütüldüğünde okunabilen yazı tekniğidir. (Standart baskı işlemiyle basılamayan sektörde sadece firmamız tarafından kullanılan özel güvenlik baskısı.)

Desen Çeşidi : Kopyalanamaz özellikli girdap desen (Giyoş deseni)

Invisible tekniği : Pay senedinde çıplak gözle görülemeyen sadece UV mor ışıkta ortaya çıkan şirket logonuzun yada şirket ünvanınızın ultraviole baskı tekniğiyle şifreli gizli fligran baskısı.

3D Hologram : Dünya hologramcılar birliği IHMA tarafından firmamız adına sertifikalandırılmış (Patentlenmiş) şirketimize özel tasarlanmış 3 Boyutlu Pay Senedi Hologramı, hologramın içerisinde özel lazer tekniğiyle hazırlanmış herhangi bir müdahalede kendini imha özelliği dahil çeşitli efektler bulunmaktadır.

(Dikkat hisse senedi ve değerli evraklarınızı bastıracağınız işletmeden IHMA sertifikasını mutlaka göstermesini isteyiniz aksi taktirde basit bir etiket yada her matbaanın kolayca yapabildiği hiçbir özelliği olmayan varak yaldız baskısı kullanılır, buda değerli evraklarınızın güvenliksiz basit ve sıradan olmasına sebep olur, firmanızın zarar görmemesi için buna hassasiyetle dikkat etmeniz gerekir)

Teslim Süresi : Onaydan sonra 2-3 gün, tesisimiz tamamen değerli evrak basımına göre dizayn edildiğinden gerektiğinde daha kısa sürede hisse senedi basımı yapabilmekteyiz (Aciliyetiniz varsa lütfen bildiriniz işin durumuna göre daha kısa sürede üretebilmekteyiz.)

Not : Değişen her küpür parada olduğu gibi ayrıştırılabilmesi için prosedür gereği farklı renk basılır.

Makronet Basım Matbaacılık özel güvenlikli Hisse senedi basımı konusunda sektörde öncü ve
imalatçı bir firmadır, hisse senetlerinizi güvenlik nedeniyle elden ele dolaşmaması için değerli
evrak basımında uzman matbaalara bastırınız.

– Matbaamız 3228 nolu Maliye Bakanlığı Anlaşmalı Matbaa statüsündedir ve İTO Faaliyet belgesi bulunmaktadır.
Maliye Anlaşmalı Matbaa levhamız ı görmek için tıklayınız

Hisse senedi basımında bizimle çalışan konusunda uzman Mali Müşavirimiz bulunmaktadır, hisse senedi basımları Mali Müşavirimiz kontrolünde ve 6102 kanununa uygun olarak yapılmaktadır.

– Müşterilerimize hediyemiz: Ürettiğimiz Hisse Senetlerimizin özel güvenlik önlemlerini kontrol edebilmek için aynı zamanda sahte para’da kontrol edebileceğiniz yurt dışından müşterilerimiz için ithal ettiğimiz yanınızda taşıyabileceğiniz pratik kullanımlı özel ucu olan sahteciliği ortaya çıkaran ışıklı kalem hediye ediyoruz. (Mali Müşavirlere ve Grup şirketlerine özel)

– Matbaamız Türkiyenin tüm bölgelerine hisse senedi ve değerli evrak basımı yapmaktadır, referanslar bölümünü tıklayarakçalıştığımız illeri inceleyebilirsiniz.

– Ürettiğimiz hisse senetlerin ve kullandığımız 3 Boyutlu hologramların hiç bir matbaanın veya firmanın yapamayacağını ve taklit edemeyeceğini taahhüt ediyoruz. 

– Şirket bilgilerinizi yollayacağınız ve sonra kıymetli evraklarınızı bastıracağınız matbaanın güvenilir olmasına firmanızın zarar görmemesi için azami şekilde dikkat etmelisiniz, Matbaamız Maliye bakanlığı tarafından resmi evrak basmaya yetkilidir ve düzenli olarak Maliye Bakanlığı tarafından denetlenmektedir.

Dikkat!!! Eğer (IHMA) onaylı 3 Boyutlu Pay Senedi hologramı, baskı kalitesi ve kullanılan kağıdın niteliğinden şüphe duyuyorsanız lütfen örnek isteyiniz, biz 3 boyutlu hologram, kağıt, fligran, özel desen ve baskı kalitemize güvendiğimizden istemeniz durumunda size örnek çalışma gösteriyoruz. (Unutmayın söylenen sözler sizi yanıltabilir kaliteyi görerek teyit edin)

Genelde müşteriler daha önce Hisse Senedi bastırmadığından ve gerçek taklit edilemez güvenlik önlemleri ve kopyalanamaz 3D hologram görmediklerinden bu farkı kıyaslayamazlar Tesisimizin Hisse senedi baskı kalitesi ve nitelikli güvenlik önlemleri olarak emsalleriyle arasında uçurum olduğunu konuyu daha önce araştırıp bizi tercih eden müşterilerimizi referanslarımız bölümünden arayarak sorgulayabilirsiniz.

Türkiye genelinde HİSSE SENEDİ bastığımız müşteri referanslarını görmek için linki tıklayınız. 

Hamiline Yazılı hisse senedi Detayları ve, presedürü ile ilgili gerekli tüm bilgileri telefonda detaylı bir sekilde bildiriyoruz. Müşterilerimize İçin Ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmektedir.

bizi aramanız yeterli sonrasında sermaye arttırımı bilgilerinize göre, uzman ekibimizin kontrolü altında hisse senetlerinizin küpürlerini düzenleyip Bir örneğini mail yoluyla ulaştırıyoruz. düzenleme sonrasında onay alındıktan sonra basım işlemi için çalışmalara başlıyoruz.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi’nde dikkat edilmesi gereken İşlemler.

– Hamiline yazılı hisse senedi basımı çok dikkat gerektirir Anonim Şirket yetkilisi yeterince bilgilendirilmelidir.
– Değerli evrak statüsündeki işlerinizi IHMA onaylı hologram kullanan matbaalara yaptırmanız işin aslı ve güvenliği açısından oldukça önemlidir.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi

Hamiline yazılı hisse senetleri borsada kullanılan tek senet çeşididir. Üzerinde herhangi bir isim bulunmamaktadır. Bu nedenle rahatlıkla alınıp satılabilmektedir. Nama yazılı hisse senetlerinden en büyük farkı da budur. Devir işlemleri kolaylıkla yapılabildiğinden borsacıların vazgeçilmez senet çeşitlerinden biridir. Nama yazılı hisse senetlerinin üzerinde sahibinin ismi yazdığından borsada kullanılması mümkün değildir.

 Ayrıca devir işlemleri çok daha zahmetli olmaktadır. Hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılabilmesi için ilk olarak yönetim kurulu kararı çıkarılmalıdır. Fakat bu yeterli değildir hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılabilmesi için sermayenin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. Nama yazılı hisse senetlerini borsada kullanmak isteyenlerin önünde herhangi bir hukuksal engel yok ise gerekli işlemleri yaparak nama yazılı hisse senetlerini, hamiline yazılı hisse senedine çevirmeleri gerekmektedir.

hamiline yazılı hisse senedi

Anonim şirketler ve hamiline yazılı hisse senedi basımı

 Anonim şirketlerde hisse bedelinin tamamı ödendikten sonra tüm hamiline yazılı hisse senetlerinin 3 ay içinde bastırılma zorunluluğu vardır. Hisse senetlerin basılabilmesi için ilk olarak bir yönetim kurulu kararı çıkarılmalıdır. Bunun içinde çeşitli aşamalardan geçilmesi gereklidir. Sadece yönetim kurulu kararı çıkartmak yeterli değildir, çıkarılan yönetim kurulu kararrını ticert sicilde tescil edilmesi gerekir. Gerekli belgeler matbaamıza mail yoluyla gönderildikten sonra 2-3 gün içerisinde tüm hisse senetlerinin basımı hızla yapılabilmektedir. Nama yazılı hisse senetlerinde, hamiline yazılı hisse senetlerinin basımında istenen belgelerin dışında farklı belgelerde istenebilmektedir.

İletişime geç

Hamiline yazılı hisse senedi devri nasıl yapılır?

 Her hisse senedi çeşidinde devir işlemler farklı bir şekilde yapılmaktadır. Hamiline yazılı hisse senetlerinde devir işlemleri çok daha kolay olmaktadır. Hamiline yazılı hisse senetlerinin nama yazılı hisse senetlerine göre en büyük avantajı budur. Hamiline yazılı hisse senetlerinde devir işlemleri sadece teslim ile yapılmaktadır. Hisse senetlerinde tüm devir işlemleri ciro ile yapılmaktadır. Hisse senedini satın alan kişinin gizliliği açısından da çok büyük avantajları vardır. Üzerinde isim yazmadığında gizlilik kolaylıkla sağlanabilmektedir.

  Hamiline hisse senedinin avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. En büyük avantajı devir kolaylığı olan hamiline yazılı hisse senetlerinin kaybolması durumunda herhangi bir dolandırıcılığa maruz kalınması çok daha kolay olmaktadır. Nama yazılı hisse senetleri bu anlam da çok daha güvenli olmaktadırlar. Hamiline yazılı hisse senetlerinde tek avantaj devir kolaylığı değildir.

Hamiline yazılı hisse senedi basım işlemleri nasıl yapılmaktadır?

  Hamiline yazılı hisse senetlerinin basımı gereken aşamalar geçildikten sonra son derece kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Geçilmesi gereken en önemli adım kurul kararıdır. Bu kurul kararı çıkarılmadan önce tüm ödemelerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Yönetim kurulu kararı çıkarıldıktan ve yayınlandıktan sonra geriye kalan tek şey profesyonel bir matbaanın bulunması ve tüm baskı işlemlerinin tamamlanmasıdır. Matbaa seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktaların başında güvenlik önlemleri gelmektedir.

  Hamiline yazılı hisse senetlerinin basımı için en sağlam kağıt ve baskı sistemi seçilmelidir. Hisse senetlerinin basımında genellikle ofset baskı tekniği kullanılmaktadır. Kağıt üzerinde de güvenliği sağlayacak bazı uygulamalar yapılmalıdır. Bu uygulamaların başında hologram ve lazer teknikleri gelmektedir. Bu tarz tekniklerin uygulanmaması hisse senedinin her türlü tehlikeye açık hale gelmesini sağlayacaktır. Bu nedenle matbaa seçiminde son derece özenli olunmalı ve tüm bu imkanları içeren bir matbaadan baskı alınmalıdır.

Türkiye genelinde hemen hemen bütün şehirlerimize hizmet vermekteyiz. Hamiline pay senedi basımı yaptığmız bazı illerimiz şunlardır; Kırklareli, Sakarya, Kayseri, Tekirdağ, Aydın, Manisa , Ordu ve birçok ilimiz mevcuttur.

About the Author:

115 Comments

 1. Aylin Serttaş 2 Ocak 2018 at 14:42 - Reply

  Bastıkları hisse senetlerini çok beğendik Ihma hologram kullanıyorlar çok nitelikli bir hologram, daha önce bastırdığımız hisse senetlerinden çok farklıydı, Teşekkürler Makronet Basım.

 2. Selim Kiraz 2 Ocak 2018 at 16:36 - Reply

  Nama yazılı hisse senetlerimizi hatasız şekilde bastılar ben tavsiye ederim.

 3. Ahmet Turan 2 Ocak 2018 at 17:07 - Reply

  Hamiline hisse senedimizi 1 günde basıp teslim ettiler.

 4. Zeynep Korkmaz 2 Ocak 2018 at 17:23 - Reply

  Şirketimiz için hisse pay senedi bastırmıştık sağolsunlar bazı konular danışmıştık cevapladılar, hizmetlerinden memnun kaldık.

 5. Kenan Yankı 7 Ocak 2018 at 15:05 - Reply

  Ankara’daki firmamız için hizmet almıştır çok tecrübeliler, bir çok sorumuza adınlatıcı cevap aldık 3 gün içinde işleri bize yolladılar teşekkürler Makronet Hisse Senedi basım.

 6. Levent Şenyüz 8 Ocak 2018 at 01:01 - Reply

  Hisse pay senedi basımında firmanın referanslarına bakarak tercih etmiştim çok memnun kaldım.

 7. Tugay Bartu 8 Ocak 2018 at 02:36 - Reply

  Firmanızın yaptığı Hisse senedi basımından çok memnun kaldık.Herkese tavsiye edeceğimiz yegane yerlerden biri.

 8. Akın Sima 8 Ocak 2018 at 03:23 - Reply

  Hisse senedi basımı yaptırdık ve memnun kaldık. Teşşekür ederiz.

 9. Rıza Arslan 8 Ocak 2018 at 04:41 - Reply

  Hisse senedi basımı yaptırdık.Herkese önereceğimiz bir firmasınız.Teşekkür ederiz,kaliteli bir iş yapıyorsunuz.

 10. Aslıhan Farlı 8 Ocak 2018 at 05:01 - Reply

  Şirketimize yaptığınız hisse senedi basımını çok beğendik.Sürekli sizinle çalışmak isteriz.

 11. Harun Tekgül 8 Ocak 2018 at 05:51 - Reply

  Teşekkür ederim.Şüphelerimi yersiz kılıp istediğim biçimde hisse senedimi bastığınız için.

 12. Tarık Fehmi 8 Ocak 2018 at 05:56 - Reply

  Hisse senedi basımı için tek tercihim sizsiniz.İlgi ve alakanız için teşekkürler.

 13. Selahattin Halıcı 8 Ocak 2018 at 05:59 - Reply

  Büyüyen firmamda kıymetli evrak basımı yapmak için sizden bilgi almıştım.Sayenizde hisse senedi ile ilgili tüm sorunlarım çözüldü.Hisse senedimi zamanında getirdikleri ve kaliteli bir şekilde yaptıkları için teşekkürler.

 14. Ömer Faysal 8 Ocak 2018 at 06:24 - Reply

  Hisse senedimi bu kadar kaliteli ve düzgün hazırladığınız için teşekkür ederim.

 15. Bülent Ulu 8 Ocak 2018 at 06:36 - Reply

  Müşteri memnuniyeti ön planda olan tüm isteklerimi eksiksiz olarak yerine getiren, hisse senedi basımı yapan arkadaşlara çok teşekkürler.

 16. Hatice Sözen 8 Ocak 2018 at 06:46 - Reply

  Tek kelimeyle harikaydınız.Gerek hisse senedi baımı gerek iş ahlakı olarak zamanında söz verdiğiniz gibi değerli evraklarımın vaktinde elime ulaşması beni çok memnun etti.Çook teşekkürler.

 17. Kahraman Yitik 8 Ocak 2018 at 07:21 - Reply

  Hisse senedimi sorunsuz bir şekilde yapıp vaktine yetiştirdiğiniz için çok teşekkürler.

 18. Elif Paker 8 Ocak 2018 at 08:13 - Reply

  Kıymetli evrak basımında tek tercihim sizsiniz, teşekkürler.

 19. Yavuz Sine 8 Ocak 2018 at 08:27 - Reply

  Hisse senedi ile ilgili tüm sorularımı içtenlikle cevaplayıp ve istediğim şekilde yaptıkları için teşekkür ederim.

 20. demir sancak 8 Ocak 2018 at 08:40 - Reply

  Hisse senedi bastırıcaklara şiddetle tavsiye ederim.Kesinlikle memnun kalıcaksınız.

 21. ali tepe 8 Ocak 2018 at 09:11 - Reply

  Bundan sonra sürekli sizle çalışmalıyım.Hisse senedimi bu kadar kaliteli basan bir yer olmamıştı.Çok teşekkürler.

 22. faruk tevet 8 Ocak 2018 at 09:34 - Reply

  Değerli evraklarımın basımı için internetten araştırıp bulduğum kaliteli düzgün bir müessese.Hisse senedimi ve diğer evraklarımı güvenilir bir biçimde düzgün ve hızlı şekilde yetiştiren firma çalışanlarına çok teşekkürler.

 23. zeynep toraman 8 Ocak 2018 at 09:52 - Reply

  Hisse senedi bastırdım ve memnum kaldım. Hisse senedi basımı yer arayanlara tavsiyemdir.Teşekkürler.

 24. ahmet har 8 Ocak 2018 at 10:19 - Reply

  Hisse senedi ile ilgili tüm sorularımı sabırla cevaplayıp ilgilenen şirket çalışanlarına çok teşekkür ederim.

 25. leyla bodur 8 Ocak 2018 at 10:26 - Reply

  Hisse senedi basımını bu kadar kaliteli yapan bir yer görmedim. Süpersiniz.

 26. Gönül Fırat 8 Ocak 2018 at 11:28 - Reply

  Hisse senedi basımı için bundan böyle tek tercihimiz sizsiniz. Teşekkür ederiz.

 27. Melda Dilmen 8 Ocak 2018 at 12:24 - Reply

  Hisse senedi basımı için çalışmıştık, çok memnun kaldık diğer basım işlerinde de sizinle çalışmak isteriz Teşekkürler.

 28. Olcay Duru 9 Ocak 2018 at 08:19 - Reply

  Hisse senedi basımı yaptırmıştım ve bu sebeple tanışmıştık. Firma çalışanlarının ilgisi, güleryüzü çok iyiydi.Kaliteli bir iş çıkarmışlardı, teşekküe ederim.

 29. Zafer Maral 9 Ocak 2018 at 08:43 - Reply

  Web sitenizdeki gibi mi oluyor hisse senedi basımı?

 30. Ilgaz Yalın 9 Ocak 2018 at 08:59 - Reply

  Hisse senedi basımı yaptırmıştım ve gören herkes çok beğendi.Kağıt üstündeki desen tam istediğim biçimdeydi, teşekkürler.

 31. Şakir Hancı 9 Ocak 2018 at 09:07 - Reply

  Teşekkür ederim, hisse senediyle ilgili aklımdaki soruları cevaplandırıp kaliteli bir iş sunduğunuz için.

 32. Cezmi Göyük 9 Ocak 2018 at 09:18 - Reply

  Kıymetli evraklarımı ve hisse senedimin basımını yapmıştınız. Kaliteli işler yapıyorsunuz.

 33. Uğur Yama 9 Ocak 2018 at 09:40 - Reply

  Hisse senedi basımı yaptırdım, gayet düzgün ve kaliteli bir şekilde ulaştı elime. Teşekkürler

 34. Nesrin Darı 9 Ocak 2018 at 09:54 - Reply

  Size hisse senedi basımı yaptırıp da memnun olmayan var mıdır? bence yok, çünkü o kadar kaliteli bir iş yapıyorsunuz ki, inşallah yeniden çalışırız sizle, teşekkür ederim.

 35. Gaye Kurt 9 Ocak 2018 at 10:06 - Reply

  Tavsiye üzerine size hisse senedi bastırmıştım. Size ve tavsiye eden arkadaşıma çok teşekkür ederim.

 36. Selçuk Hancı 9 Ocak 2018 at 10:14 - Reply

  Teşekkür ederim kaliteli bir şekilde hisse senedimi bastığınız için.

 37. Lale Munzur 9 Ocak 2018 at 10:30 - Reply

  Yeriniz tam olarak nerde? Birebir danışmak isterim hisse senedi basımı için.

 38. Reyhan Kale 9 Ocak 2018 at 10:40 - Reply

  İlk defa hisse senedi basımı yaptırıcam, neler gerekli hisse senedi basımı için?

 39. Timuçin Eser 9 Ocak 2018 at 11:04 - Reply

  Hisse senediyle ilgili tüm sorularımı yanıtlayıp eşsiz bir hisse senedi basan size ve ekibinize çok teşkkür ederim.

 40. Resul Kaplan 9 Ocak 2018 at 11:18 - Reply

  Hisse senedi ve diğer kıymetli evraklarımı bastırmıştım. Sorunsuz, hızlı ve güzel bir şekilde ulaştırdığınız için teşekkür ederim.

 41. Perihan Alıcı 9 Ocak 2018 at 12:02 - Reply

  Hisse senedi basımı için tek geçerim sizi.Yaptığınız çalışmalardan çok memnun kaldım, teşekkürler.

 42. Doruk Gert 9 Ocak 2018 at 12:07 - Reply

  Tavsiye üzerine görüşüp hisse senedi bastırmıştım, gerçekten çok beğendim ve benimde şüphesiz önerebileceğim bir matbaasınız.

 43. Umut Rehza 9 Ocak 2018 at 12:08 - Reply

  Hisse senediyle ilgili o kadar çok uğraştırdım ki sizi, sabrınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim.

 44. Zafer Ekin 10 Ocak 2018 at 03:41 - Reply

  Hisse senedi bastırmıştım ve de çok memnun kaldım, teşekkürler.

 45. Orkun Yüce 10 Ocak 2018 at 04:26 - Reply

  Emeğinize sağlık, pay senetlerimi kaliteli ve hızlı bir şekilde ulaştırdınız.

 46. Asiye Lala 10 Ocak 2018 at 04:38 - Reply

  Hisse senedi ile ilgili meğer hiç birşey bilmiyormuşum, zaman ayırıp anlattığınız için teşekkürler.

 47. Bora Utku 10 Ocak 2018 at 05:16 - Reply

  Bence hisse senedi basan matbaalar arasında zirvedesiniz. Çünkü hisse senetlerini bu kadar kaliteli ve düzgün yapan yer yok.

 48. Nevin Martı 10 Ocak 2018 at 06:14 - Reply

  Pay senedi bastırdım, kaliteli ve hızlı şekilde elime ulaştı, teşekkürler.

 49. Yusuf Ardınç 10 Ocak 2018 at 06:16 - Reply

  Herşey için çok sağolun, hisse senedimin deseni harika oldu.

 50. Faruk Sarı 10 Ocak 2018 at 06:22 - Reply

  Pay senetlerimi size yaptırmıştım, tam istediğim gibi oldu, teşekkür ederim.

 51. İpek Yekar 10 Ocak 2018 at 07:10 - Reply

  Hisse senedi basımı yaptırmıştım, Hem kaliteli hem de fiyatları çok uygun.

 52. İlhan Aydın 10 Ocak 2018 at 08:15 - Reply

  Nama yazılı hisse senedi ile hamiline yazılı hisse senedi arasındaki fark nedir?

 53. Tülin Benli 10 Ocak 2018 at 08:17 - Reply

  Hisse senedi bastırmak istiyorum, neler gerekli?

 54. Mürsel Tülük 10 Ocak 2018 at 08:22 - Reply

  Hisse pay senedimi bastırdım, tam istediğim gibi oldu, teşekkürler.

 55. Pelin Ran 10 Ocak 2018 at 09:16 - Reply

  Hamiline pay senedi yapıyor musunuz?

 56. Yasin Şenli 11 Ocak 2018 at 12:25 - Reply

  Sizinle iş yapmak çok keyifliydi, gerek tasarımlarınız gerek alakanız ile istediğim biçimde bir pay senedi hazırlandı, teşekkürler.

 57. Ebru Dönmez 11 Ocak 2018 at 12:26 - Reply

  Pay senedi bastırmak istiyorum ama İstanbulda değilim, Erzuruma ulaştırıyor musunuz?

 58. Damla Uyanık 11 Ocak 2018 at 13:23 - Reply

  Hisse senedi ile ilgili mail atmıştım ve kısa süre içinde geri dönüş oldu,teşekkürler.

 59. İrem Göne 11 Ocak 2018 at 13:43 - Reply

  Hisse senedi için harika işler yapıyorsunuz.

 60. Kadri Öter 11 Ocak 2018 at 13:56 - Reply

  Hamiline hisse senetleri elimizi ulaştı çok teşekkür ederiz.

 61. Yağmur Acar 11 Ocak 2018 at 14:13 - Reply

  Pay senedi basımı yapacak matbaa arıyordum, sizi önerdiler, yakında sizinle iş yapıcam.

 62. Taner Kardeş 11 Ocak 2018 at 14:38 - Reply

  Webde gezinirken sitenizi gördüm, hisse senedi basımı yapıyorsunuz sanırım

 63. Baki kurtuluş 11 Ocak 2018 at 14:45 - Reply

  Hisse senedi bastırmak istiyorum fakat hiç bir bilgim yok

 64. Berrin Doğan 18 Ocak 2018 at 10:52 - Reply

  Hisse senedi bastırmıştık size ve çok memnun kaldık, teşekkürler.

 65. Dilan Şen 18 Ocak 2018 at 10:56 - Reply

  Sizinle daha önceden başka firma altında çalışırken iş yapmıştım ve çok memnun kalmıştım,şimdi ise yeni bir şirkette çalışıyorum ve hisse senedi basımı için yer arıyoruz.Aklıma ilk siz geldiniz, bir hafta içinde iletişime geçicez, iyi çalışmalar.

 66. Yasin Kalın 18 Ocak 2018 at 11:25 - Reply

  Hisse senedi için biz desen seçebiliyor muyuz?

 67. Volkan Kaya 18 Ocak 2018 at 12:23 - Reply

  Hisse senedi için bütün evraklarımı hazırladım,umarım eksik bişeyler yoktur.

 68. Yücel Sart 18 Ocak 2018 at 12:52 - Reply

  Hisse senedi bastırmak istiyorum ama kendi tasarladğım bir hisse senedi örneği var,aynısından istiyorum, bu mümkün mü?

 69. Yasin Boran 22 Ocak 2018 at 15:31 - Reply

  Hisse senedi bastırmıştım size 3 ay evvel ve ok güzel bir iş çıkarmıştınız.Zamanında gelmesi ve kalitesi çok iyiydi, teşekkürler.

 70. Emel Tanyeli 22 Ocak 2018 at 15:43 - Reply

  Nama yazılı hisse senedi bastırmak istiyorum, web sitenizdeki örnekler çok iyi, onlar gibi istiyorum.

 71. Tuna Derin 25 Ocak 2018 at 10:51 - Reply

  Hamiline hisse senedi için sizle yüzyüze görüşmek isterim.Bu sektörde tanıdığım herkes sizi öneriyor, birebir istediğim örneği yapacağınızdan kuşkum yok.

 72. Esra Yıldırım 25 Ocak 2018 at 11:27 - Reply

  Gerçekten yaptığınız hisse senetleri çok kaliteli, iyiki sizle çalışmışız,teşekkürler.

 73. Ulaş Değirmenci 29 Ocak 2018 at 15:59 - Reply

  Sizinle çalışmak çok keyifliydi, bu sektörde bir numarasınız, hisse senetlerini adeta tasarımla uçurmuşsunuz, ellerinize sağlık.

 74. Orçun Terzi 29 Ocak 2018 at 16:45 - Reply

  Yeniden yapılanan firmamız için hisse senedi bastırmayı düşünüyoruz, web sitenizde yer alan çalışmaları çok beğendik ve kısa zaman içinde sizinle iletişim kurucaz.

 75. Eymen Bulut 30 Ocak 2018 at 13:57 - Reply

  Firmamızın yeni ortakları için hisse senedi basımı yaptırıcaz, sizinle ön görüşmeyi yaptık bile 🙂

 76. Umut GÖĞEN 30 Ocak 2018 at 14:10 - Reply

  Hisse senedi basımı yaptırmak istiyorum fakat güven sorunum var yani her matbaa güvenilirmi ki, şu ana kadar yaptığım araştırmalara ve verdiğiniz referansları da baz alarak sizinle çalışmaya karar verdim.

 77. Ömer Süregelen 7 Şubat 2018 at 09:22 - Reply

  Hisse senedi basımı için gerekli bilgileri vermişsiniz sitenizde, bunlar dışında başka evrak gereksimi olmaz umarım, git gel yapmayalım lakin zamanımız çok kısıtlı, bir an önce değerli evrakların elimizde olması lazım.

 78. Sarp Tevet 19 Şubat 2018 at 14:57 - Reply

  Gümüşhanede büyüyen bir firmayız.Yeni ortaklarmız dahil oldu bünyemize. Şirketimize yaraşır bir hisse senedi istiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla özel çalışma yapıyorsunuz.Size birazdan mail yoluyla gerekli evrakları atıcaz, bir iki çalışma yapıp bize yollar mısınız? Ona göre şirket ortaklarıyla karar verip işleme geçmek istiyoruz. İyi Çalışmalar

 79. Sunay Kılıç 19 Şubat 2018 at 15:46 - Reply

  Elazığda bulunan şirketim için hisse senedi bastırmak istiyorum.Buralarda işin ehli hiçbir matbaa bulamadım.Acil bir şekilde elimizde olması gerekli hisse senetlerinin. Yardımcı olabilir misiniz ? Şimdiden teşekkür ederim, kolay gelsin.

 80. Ilgaz Güner 19 Şubat 2018 at 16:06 - Reply

  Sitenizdeki bilgilere göre birçok ile hisse senedi basmışsınız. Hisse senetlerini kargoyla mı yoksa başka bir şekilde mi ulaştırıyorsunuz?

 81. Ahmet Şanlı 21 Şubat 2018 at 07:55 - Reply

  Sizinle telefon görüşmeleri neticesinde tam istediğim şekilde hisse senetlerimi basmıştınız, teşekkür ederim.

 82. Elvan Demir 21 Şubat 2018 at 08:11 - Reply

  Kahramanmaraşta bulunan bir firmayız. Buralarda hisse senedi basan matbaa bulamadık. Daha doğrusu güvenemedik, sonra sizi keşfettik.İstanbul dışına hisse senedi basıyor musunuz, acil cevaplar mısınız, kolay gelsin.

 83. Emre Yalçın 21 Şubat 2018 at 08:52 - Reply

  Hala matbaanız topkapıda mı,yine hisse senedi basımı işi çıktı, sizi önerdim, kolay gelsin.

 84. Hüseyin Sert 21 Şubat 2018 at 09:18 - Reply

  Daha önceden hisse senedi bastırmıştık. Ama şu an pay senedini devretmek isteyenler var. Sizinle ilk hisse senedi basımında uzun uzun konuşmuştuk soru cevap şeklinde. Engin bilgi birikimine sahip olduğunuz için size bir danışayım dedim, teşekkür ederim şimdiden vereceğiniz cevaplar için, kolay gelsin.

 85. Oktay Darmak 21 Şubat 2018 at 09:21 - Reply

  Matbaanızda çalışan herkese çok teşekkür ederim. İlgi, alaka, iş disiplini açısından çalışanlarınız çok iyi. Zaten basmış olduğunuz hisse senetleri bir o kadar kaliteli ve güvenlikli. Kolay gelsin.

 86. Burak Ordu 21 Şubat 2018 at 09:34 - Reply

  Pay senedi basımında neler gerekli diye arama motorlarında bir araştırma yaptım. Baya bir gezindikten sonra sizin sitenizdeki bilgileri faydalı buldum. Teşekkür ederim böyle yararlı bir site bize sunduğunuz için.

 87. Sevda Arıcı 21 Şubat 2018 at 09:51 - Reply

  Hisse senedi basımı için birçok matbaayla görüştük ve sizi seçtik. IHMA sertifikanızın olması sizi tercih etmemizin ilk nedenlerinden biri, gerisi zaten gayet başarılı, teşekkür ederiz.

 88. Derin Mareget 21 Şubat 2018 at 09:54 - Reply

  Hisse senedi bastırmak istiyoruz ama şirketimizin kuruluş gazetesini nerden temin edebiliriz, ilk defa yapıcağımız için acemiyiz.
  Kolay gelsin.

 89. Mert Kalın 21 Şubat 2018 at 10:25 - Reply

  Hisse senedi hakkında en ufak bilgim dahi yoktu, ta ki Şirketimin hisse senedi ihtiyacı olana dek. Sonra sizinle konuştuk.Bıkmadan usanmadan her soruma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.

 90. Baki Herste 21 Şubat 2018 at 10:31 - Reply

  Topkapıda birçok matbaa var ama sadece sizin matbaa hisse senetleri basımında uzman.Tavsiye üzerine gelmiştim ve baya memnun kaldım. Şunuda belirtmeliyim ki iş ahlakınız harika, teşekkür ederim.

 91. Deniz Fesli 21 Şubat 2018 at 10:54 - Reply

  Geçenlerde matbaanıza gelmiştim hisse senedi örneği için. Tasarımlarınız içerisinden birini seçmek oldukça güç. Çünkü hepsi birbirinden farklı ve güzel. Nihayetinde bir tane seçmek zorundayım ve buldum sanırım. Kısa zaman içinde görüşmek üzere, kolay gelsin.

 92. Güneş Bilir 21 Şubat 2018 at 10:57 - Reply

  Hisse senedini her firma için tasarımını özel mi yoksa genel bir şablon üzerinden yapıyorsunuz?

 93. Melis Sönmez 21 Şubat 2018 at 11:14 - Reply

  Nama yazılı hisse senedi ile hamiline yazılı hisse senedinin basımı için gerekli evraklar aynı mı yoksa farklı mı?

 94. Doğan Tarık 21 Şubat 2018 at 11:48 - Reply

  Özel Giyoş tekniği sahteciliğe karşı etkin bir yöntem ve bunu kullandığınız için diğer matbaalardan daha kaliteli iş yaptığınızın kanıtıdır, kolay gelsin.

 95. Ayşe Bodur 21 Şubat 2018 at 12:01 - Reply

  Büyüyen firmamıza hisse senedi bastırmak şart oldu, diğer şirketlerden farkımız olsun. Topkapıdaki matbaanıza gelip ön görüşme yapmak istiyoruz, kolay gelsin.

 96. Utku Malta 21 Şubat 2018 at 12:05 - Reply

  Geçen sene bize hisse senedi basmıştınız lakin hisse senetleri sahiplerinin ikamet adresleri değişti. Nasıl yapalım, yeniden mi basılcak pay senetleri, cevap verirseniz seviniriz şimdiden teşekkür ederiz, kolay gelsin.

 97. Aşkın Duru 21 Şubat 2018 at 13:01 - Reply

  Geçen ay, pay senedi basmıştınız şirketimize, tüm ortaklar çok beğendik.Şirketimize uygun özel giyoş desenler ile üstün derecede güvenlikli olan sisteminize rakip firmalar bile gıpta ettiler. Bu iş dünyasında rekabet güzeldir. Teşekkür ederiz.

 98. Yaşam Rast 21 Şubat 2018 at 13:09 - Reply

  Hisse senedi basımı için uzun uzun araştırma yaptıktan sonra size ulaşmıştım. Güvenimi boşa çıkartmadığınız için teşekkür ederim, emeğinize sağlık, kolay gelsin.

 99. Metin Tosun 21 Şubat 2018 at 13:30 - Reply

  Bir arkadaş tavsiyesi üzerine sizinle hisse senedi için görüşmüştük ama sonuca bağlayamadık.Size bir türlü geri dönüş yapamadım,neyse telafi ederiz artık. Kısa zaman içinde çok güzel pay senetlerimin olmasını istiyorum, teşekkürler.

 100. Aslı Lale 21 Şubat 2018 at 13:51 - Reply

  Pay senetleri gerçekten kurumlara KDV avantajı getiriyor, pay senedi olması firmanın menfaatinedir. Verdiğiniz doğru bilgiler neticesinde şirketlerin Hisse senetlerindeki isteği artıyor ve dolayısıyla iş kalitemiz yükseliyor, teşekkürler.

 101. Songül Karpat 24 Şubat 2018 at 13:33 - Reply

  İşimizi 1 günde yetiştirdiniz çok makbule geçti sizi herkeze tavsiye ediyorum, çok memnun kaldım hisse pay senedi basımında gerçekter başarılı işler çıkarıyorsunuz.

 102. Osman Kardeş 26 Şubat 2018 at 06:34 - Reply

  Büyüyen firmamıza yeni gelen ortaklarına pay senedi lazım. Biz daha önceden sizinle anlaşıp pay senetlerimizi basmıştınız.Şimdi yeni ortaklar geldiğine göre yine en başından mı başlıycaz işlemlere yoksa aynı tasarımdan onlarada mı yapılcak ?

 103. Arda Göner 26 Şubat 2018 at 07:07 - Reply

  Şirketimize hisse senedi lazım, bu konuda herkes sizin matbaayı öneriyor. Bizde sizinle çalışmayı düşünüyoruz, ama yüzyüze konuşmak neler istediğimizi söylememiz gerek.

 104. Pelin Kara 26 Şubat 2018 at 07:40 - Reply

  Hisse senetlerinin devri nasıl oluyor, ne yapmamız gerekiyor ?

 105. Hande Dörtyol 26 Şubat 2018 at 07:54 - Reply

  Pay senedi konusunda gerçekten uzman bir matbaa arayanlara önerebileceğim yegane yer sizsiniz. Biz çok memnun kaldık, teşekkür ederiz.

 106. Onur Doğan 26 Şubat 2018 at 08:09 - Reply

  Hisse senedi basımında uzman bir matbaayla çalışmış olmanın vermiş olduğu güvenle çok mutluyuz. Hiçbir sıkıntı yaşamadan hatta bizi hiç yormadan hallettiler hisse senetlerimizi, teşekkür ederiz.

 107. Bahri Mert 26 Şubat 2018 at 08:56 - Reply

  Resmi IHMA sertifikalı mı hologramlarınız, Malum çok sahtecilik yapan var.

 108. Dışinyaa 15 Mart 2018 at 19:31 - Reply

  hamiline yazılı hisse senedi yaptıracağım sizi buldum, ama telefonunuz cevap vermedi acaba kaça kadar açıksınız, mesajımı okuduğunuzda dönüş yaparmısınız. 325 47 81 serkan istediiniz saatte arayabilirsiniz.

  • admin 15 Mart 2018 at 20:36 - Reply

   Serkan bey merhaba, muhtemelen çalışma satteleri dışında aramışsınızdır, mesai saatleri dışında sadece internet destek ekibi çalışmaktadır, 09,00 / 19,00 saatleri arasında aradığınızda arkadaşlarımız size yardımcı olacaktır.

 109. ali sekman 29 Mart 2018 at 15:08 - Reply

  hamiline yazılı hisse senedi basımı yaptırdık sonraki zamanlarda bunu istersek nama yazılı hisse senedine çevirebiliyormuyuz acaba bu konuda bilginiz varsa yardımcı olursanız sevinirim. Ayrıca gelen hamiline yazılı hisse senetlerini çok beğendik, hem kağıt kalitesi hemde hologramı gerçekten çok kaliteli, tekrar çalışmak dileğiyle iyi çalışmalar.

 110. Dilara Akyüz 29 Mart 2018 at 21:23 - Reply

  Hamiline hisse senedi basımı yaptırmak için ne evraklargerekli acaba, bilgi verirseniz çok sevinirim ilk defa yaptıracağımızdan bilgi sahibi değiliz yardımlarınızı bekliyorum. iyi çalışmalar.

 111. […] Home/Blog/Nama Yazılı Hisse Senedi Previous Next […]

 112. […] Ankara Hisse Senedi Basımı konusunda uzman firma olarak biz, istemeniz durumunda baskı sırasında bazı güvenlik önlemleri uyguluyoruz. Bunların başında ise Hologram geliyor. Bu hologram, uygulanması durumunda kağıttan sökülmek istendiğinde kendini imha etme özelliği bulunmaktadır, genel olarak kopyalamayı engelleyici değerli evraklarda tercih ediliyor. Ayrıca hisse senedine uyguladığımız gözle görülemeyen gizli filigran da kıymetli evraklarınızın güvenliğini sağlıyor. Çünkü gizli filigran uyguladığımız hisse senetleri taranması halinde kullanılamıyor, fotokopisi alınamıyor. Yine özel olarak üretilmiş kağıtlarımız da aynı banknot paralarda olduğu gibi sadece mor ışıkta görülebilen bir şifre ile şifreleniyor. Bu sayede baskısı yapılan hisse senedi sadece size özel oluyor ve sizden başkasının eline geçse bile kullanılamıyor. Hamiline yazılı hisse senedi basımı için daha detaylı bilgi tık… […]

Leave A Comment