Limited Şirketlerde Hisse Devri Nasıl Yapılır?

Limited şirketlerde hisse devri, Türk Ticaret Kanunu’ndaki kurallara göre gerçekleştirilir. Bu süreç, bir ortağın kendi esas sermaye paylarının hepsini ya da bir bölümünü, şirketin diğer ortaklarına ya da dışarıdan başka kişilere aktarmasıyla gerçekleşir.

Limited Şirketlerde Hisse Devri

Hisse devri, bir limited şirket ortağının, sahip olduğu esas sermaye paylarını diğer ortaklara veya dışarıdan üçüncü kişilere aktarması işlemidir.

 • Limited şirketlerde, hisse senedi basılabilmesine rağmen, hisse senedi aracılığıyla hisse devri gerçekleştirilemez. Bu durumun sebebi, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde açıklanmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Hisse Devri Süreci
Limited Şirketlerde Hisse Devri

 • Hisse devri için gereken prosedürler ve şartlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda detaylandırılmıştır.
 • Kanun, devir işlemlerinin yazılı şekilde yapılmasını ve devir sözleşmesinin noter tarafından onaylanmasını zorunlu kılar.
 • Hisse devir sözleşmesi, hem devreden hem de devralan tarafından noter huzurunda imzalanmalıdır.

Limited Şirketlerde Genel Kurul Onayı ve Yönetim Organının Rolü

 • Hisse devri, şirketin genel kurulunda görüşülmeli ve genel kurul kararı ile onaylanmalıdır.
 • Bu kararın alınması için, genellikle temsil edilen oyların salt çoğunluğu gereklidir, ancak şirket sözleşmesinde farklı bir hüküm varsa bu durum değişebilir.
 • Genel kurul onayından sonra, hisse devri şirketin yönetim organı tarafından resmi olarak kaydedilir, bu genellikle müdür veya müdürler kurulu tarafından yapılır.

Ticaret Sicili Kaydı ve Tescil Süreci

 • Hisse devri, şirket müdürleri tarafından 30 gün içinde Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne bildirilmelidir.
 • Bu bildirimde, genel kurul kararının noter onaylı bir kopyası, imzalı ve noter onaylı Hisse Devir Sözleşmesi ve pay defterinin ilgili sayfasının bir örneği bulunmalıdır.

Limited Şirketlerde Hisse Senedi ile Devir İşleminin Mümkün Olmamasının Nedenleri

 • 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, limited şirketlerin hisse senetlerini ispat aracı olarak veya nama yazılı şekilde çıkarmasına izin verir.
 • Ancak, kanunun gerekçesinde, bu tür senetlerin hisse devri için kullanılmasının dolaşım kolaylığı sağlamayacağı ve mevcut sınırlamaların uygulanmaya devam edeceği belirtilir.
 • Bu nedenle, limited şirketlerde, hisse senedi çıkarılmış olsa dahi, hisse devirleri yalnızca noter huzurunda imzalanan sözleşme ile gerçekleştirilebilir. Bu durum, kanunun çelişkili bir yönünü ortaya çıkarır; hisse senedi çıkarılmasına izin verilmesine rağmen, devir işlemi sadece sözleşme yoluyla yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunun mevzuatını incelemek için linke tıklayınız. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6102.pdf

Bu süreç, limited şirketlerde hisse devirlerinin hem hukuki hem de prosedürler açıdan karmaşık ve katı kurallarla düzenlendiğini gösterir. Bu kuralların temel amacı, hisse devirlerinin şeffaflığını ve hukuki geçerliliğini sağlamak, aynı zamanda şirket içindeki ortak.

Makronet hisse senedi basımı ve ücretsiz danışmanlık hizmetlerinde sektöründe lider bir işletmedir.
Sektördeki güçlü kurumsal referanslarımızı kontrol etmek linki tıklayınız. www.hissesenedibasim.com/referanslarimiz/

Sık Sorulan Sorular

Makronet Hisse Senedi Basım Uzmanlığı ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
info@makronetbasim.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir