Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlü tarafından gönderilen genelge ile Anonim şirketlerde hisse senedinin ihraç edilmediği durumlarda, hisse devrinin nasıl yapılacağı açıkça belirtilmiştir.

Buna göre hisse senedi ihraç edilmediği durumlarda;

  • Noter tarafından imzaları tasdik edilmiş devir sözleşmesi,
  • Yönetim kurulunun devre muvafakat edildiğini gösteren kararının noter tasdikli örneği, ticaret sicil memurluklarına verilmelidir.

Bunların yapılmaması durumunda, işlemler hukuken geçerli sayılmaz. Bu durumda da yönetim kurulu için ortak olmayan bir kişinin seçilmesinin önünde herhangi bir engel olmaz. Fakat ortak olmayan bir kişi yönetim kuruluna seçilirse, seçildikten sonra kendisine hisse devri yapılması, bunun da “pay defteri”ne hemen işlenerek taraflar tarafından imzalanması gerekir. Yönetim kurulu üyesi olan ortağın, şirkette pay sahibi olduğuna dair sözleşme bu aşamadan sonra Ticaret sicili memurluğu tarafından alınır, tescil ve ilan edilir. Bunu yapmaması durumunda ticaret sicili memurluğunun da tescil işlemlerinden dolayı hukuki sorumlulukları ortaya çıkar.

Hisse Senedi Basıldığı Durumlarda ise,

Türk Ticaret Kanunu’nun 415 ve 416. maddelerinde bu konu hakkında esaslar açıkça belirlenmiştir.

  1. Hamiline Yazılı Senetler

Madde-415: Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri şirket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak TESLİM ile hüküm ifade eder.

  1. Nama Yazılı Senetler

Madde-416: Nama yazılı hisse senetleri, esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça devrolunabilir.

Anonim şirketlerde devir işlemleri geçici ilmühaberin ya da devir ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile gerçekleşir. Hisse senedini teslim alan kişinin Türk Ticaret Kanunu’nun 417. maddesine göre bunu pay defterine kayıt ettirmesi ise “ortak sıfatına haiz” olduğu belirtilmektedir. Limited şirketlerin aksine anonim şirketlerde, vergi ve sigorta borçları nedeniyle ortakların hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
Hisse senedi basımında tüm Türkiye’ye profesyonel hizmet vermekteyiz.

[matbaa-faqpage]