Hamiline Hisse Senedi Basımı yükümlülüğü

Türk Ticaret Kanunu 486. ve 487 Maddesinde, Anonim Şirketlerde şirket sermayesine hamiline yazılı olması durumunda, hisse pay bedelinin tamamen yatırılmasından sonra 3 ay içinde pay senetlerinin çıkartılması ve hissedarlara dağıtılması gerekmektedir.

Pay senetlerinin bastırılması için sürecin başlangıç tarihi, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamının ödenmesi tarihidir. Eğer pay bedellerinin tamamı ödenmezse, pay senedinin çıkarılması da mümkün değildir. Türk Ticaret Kanunu 484. maddesinde bu konu hakkında “Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyi niyet sahiplerinin tazminat hakları saklıdır.” şeklinde bir hüküm yer almaktadır.

Aynı zamanda TTK’nın 486. maddesinde de Hamiline yazılı pay senetlerini yönetim kurulu tarafından bastırılmasına karar verildikten sonra kararın tescil ve ilan edilmesinin yanı sıra şirketin internet sitesine konulmasının zorunlu olduğu da belirtilmiştir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, bu konuda yönetim kurulunun bir karar alması zorunludur. Yönetim Kurulu, hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılması konusunda önce bir karar alır, ardından bu karar ticaret siciline tescil ettirilerek ilan edilir. Yine ayrıca ilan şirketin internet sitesi üzerinden de yayınlanır.

Hamiline Yazılı Yönetim Kurulu Kararı indirmek için tıklayınız.

Hamiline yazılı hisse senedi basımı için gerekli evraklar

 • Anonim Şirketin kuruluş gazetesi
 • Limited’ten A.Ş. geçmişse nevi değişikliği gazetesi
 • Kuruluştan sonra sermaye arttırımı yapılmışsa son sermaye arttırım gazetesi
 • Kuruluştan sonra ünvan değişikliği olmuşsa ünvan değişikliği gazetesi
 • Hisse senedi basımı ile alakalı yönetim kurulu kararı
 • Alınan Yönetim kurulu kararının ticaret sicilde tescil gazetesi

Hamiline yazılı hisse senedi basımı için gerekli evraklar matbaa’mıza mail yoluyla ulaştıktan sonra,
tasarımını hemen hazırlanıp size mail yoluyla ulaştırmaktayız.

Hızlı iletişim hattı: Tel: 0212 565 40 75 (pbx)

Nama yazılı hisse senedi basımı, gerekli evrakları öğrenmek için tıklayınız.

hisse pay senedi 300x180 - Hamiline Yazılı Hisse Senedi

Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinde aşağıdakilerin bulunmasını zorunlu kılmıştır;

 • Şirketin ticaret unvanının,
 • Şirketin sermaye tutarının,
 • Şirketin kuruluş tarihinin,
 • Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarının,
 • Çıkarılan pay senedinin tertibinin,
 • Çıkarılan pay senedinin tertibinin tescili tarihinin,
 • Senedin türünün ve itibarî değerinin,
 • Senedin kaç payı içerdiğinin belirtilmesi.

Yönetim kurulu tarafından bastırılacak olan hamiline yazılı pay senetlerinde mutlaka bulunması gereken bilgiler bunlardır. Aynı zamanda bastırılan hamiline yazılı pay senedinin geçerlilik kazanması için şirket adına imza yetkisi olan en az iki yönetici tarafından imzalanması şarttır. Bu konuda TTK 487. maddede hisse senedinin en az iki kişi tarafından imzalanabileceği gibi, imza atmaya yetkili olan yönetim kurulu üyelerinin tamamı tarafından da imzalanabileceği belirtilmiştir. Hamiline yazılı ve nama yazılı hisse senedi konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler, sitemizde bu konu hakkında bir çok yazıya ulaşabilir ya da bizleri arayarak ücretsiz danışmanlık hizmetimizden yararlanabilir.

Nama yazılı hisse senedi basımı hakkında bilgi için tıklayınız.

Hamiline yazılı hisse senedi’nin pay defterine işlenmesi

Hamiline yazılı hisse senetleri pay senetleri ilk basıldığında şirketin aldığı ve ticaret sicilde yayınlandığı şekilde basıldıktan sonra yönetim kurulu kararındaki gibi şirketin pay defterine işlenir fakat sonraki devirler bilinmediğinden şirketin pay defterine işlenemez. Not, bir sonraki güncellemede daha doyurucu bilgiler eklenecektir, yada bizi telefonla arayarak şirketimizde bu alanda profesyonel arkadaşlarımızdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Hisse Senedi Uygulaması

Anonim şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince ortaklarına hamiline yazılı hisse senedi bastırmak zorundadır.  Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre hisse senetleri Nama ve hamiline olarak iki şekilde ayrılmıştır.  Ayrıca yeni TTK,  belirli paraları tanınan imtiyazlar ve varsa devir sınırlamasının şirket esas sözleşmesi ne yazılması zorunlu koşulmuştur.

Anonim şirketlerde genel kurul toplantısına bilindiği üzere sadece yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar listesinde adı bulunanlar katılabilmektedir.  Genel kurulun toplantı gününden en geç 1 gün önce hamiline yazılı pay senedi sahipleri bu senetlere sahip olduklarını ispatla malı ve giriş kartı alarak bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantılarına katılmalıdır.  Fakat pay sahipleri hamiline yazılı pay senedi devraldığımız patladıktan sonra giriş kartını verilmesi den sonraki bir tarihte genel kurul at katılabilirler.  Buna göre yönetim kurulu kardan izlenmeyen paylar ile ilgili olarak genel kurula katılabilecekler listesini düzenler, Senede bağlanmamış veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarını göz önünde bulundurarak giriş kartı alanları Dikkate alır.  Pay sahipliği haklarının ama yazılı pay senetlerinden ve ilmi haberlerden doğar,  bu durumda pay defterine kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay sahibi tarafından yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi bu payları kullanabilir.

Anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinde pay sahibi olduğunu ispat eden kişi şirkete karşı pay sahiplerinden doğan bütün haklarını kullanabilir.  Fakat hamiline yazılı pay senedi hapis hakkı, rehin,  kullanım Oduncu sözleşmesi ve yasaklanan sözleşmesi ve benzeri sözleşmeler nedeniyle elde bulunduran kimse pay sahipliği haklarının sadece pay sahibi özel yazılı bir belge ile yetkilendirilmiş s kullanabilir.

Anonim şirketler yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre pay senetlerinin sadece hamiline veya nama yazılı olarak düzenleyebilir.  Hamiline yazılı pay senetleri bedellerinin tamamı ödenmediği sürece kanuna göre çıkarılamaz.  Eğer şirketler bu hükme aykırı olarak pay senedi bastırmış sabunlar geçersiz sayılır.  Şirket ana sözleşmesinde aksi öngörülmediği sürece payını türü dönüştürme yolu ile de değiştirilebilir.  Fakat dönüştürmek için esas sözleşmenin değiştirilmesi gerekir.  Kanunu’nun gördüğü hallerde dönüştürme yönetim kurulu gerekli kararları aldıktan sonra derhal uygulanır ve bu esas sözleşmeye yansıtılır. güvenlik önlemlerimiz için tıklayınız.

Örneğin nama yazılı pay senetlerinin hamiline yazılı pay senedi ne dönüştürülmesi için bedellerinin tamamen ödenmesi gerekir.  Yönetim kurulu payların hamiline yazılı olması durumunda fay bedellerini tamamı ödendikten sonra 3 ay içerisinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmakla yükümlüdür. Pay senedi bastırmak için yönetim kurulu tarafından alınan karar tescil ve ilan edildikten sonra şirketin internet sitesi üzerinden de yayınlanmalıdır.  Anonim şirketler pay senedi bastırınca ya kadar geçici ilmühaber çıkartabilir,  ilmühaber için de pay senedi ile aynı hükümler uygulanır.
Referanslarımız için tıklayınız.

Güvenlikli Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı hakkında detaylı bilgi.

– Hisse Senedi basımı alanında Sektöründe lider olan deneyimli firmamız,
Makronet kalitesiyle taklit edilemez yeni nesil özel güvenlik uygulamaları. 

Extra Small Print: Çıplak gözle okunamayan ancak 100 kat büyütüldüğünde okunabilen yazı tekniğidir. (Standart baskı işlemiyle basılamayan sektörde sadece firmamız tarafından kullanılan özel güvenlik baskısı.)

Desen Çeşidi : Kopyalanamaz özellikli girdap desen (Giyoş deseni)

Invisible tekniği : Pay senedinde çıplak gözle görülemeyen sadece UV mor ışıkta ortaya çıkan şirket logonuzun yada şirket ünvanınızın ultraviole baskı tekniğiyle şifreli gizli fligran baskısı.

3D Hologram : Dünya hologramcılar birliği IHMA tarafından firmamız adına sertifikalandırılmış (Patentlenmiş) şirketimize özel tasarlanmış 3 Boyutlu Pay Senedi Hologramı, hologramın içerisinde özel lazer tekniğiyle hazırlanmış herhangi bir müdahalede kendini imha özelliği dahil çeşitli efektler bulunmaktadır.

(Dikkat hisse senedi ve değerli evraklarınızı bastıracağınız işletmeden IHMA sertifikasını mutlaka göstermesini isteyiniz aksi taktirde basit bir etiket yada her matbaanın kolayca yapabildiği hiçbir özelliği olmayan varak yaldız baskısı kullanılır, buda değerli evraklarınızın güvenliksiz basit ve sıradan olmasına sebep olur, firmanızın zarar görmemesi için buna hassasiyetle dikkat etmeniz gerekir)

Teslim Süresi : Onaydan sonra 2-3 gün, tesisimiz tamamen değerli evrak basımına göre dizayn edildiğinden gerektiğinde daha kısa sürede hisse senedi basımı yapabilmekteyiz (Aciliyetiniz varsa lütfen bildiriniz işin durumuna göre daha kısa sürede üretebilmekteyiz.)

Not : Değişen her küpür parada olduğu gibi ayrıştırılabilmesi için prosedür gereği farklı renk basılır.

Makronet Basım Matbaacılık özel güvenlikli Hisse senedi basımı konusunda sektörde öncü ve
imalatçı bir firmadır, hisse senetlerinizi güvenlik nedeniyle elden ele dolaşmaması için değerli
evrak basımında uzman matbaalara bastırınız.

– Matbaamız 3228 nolu Maliye Bakanlığı Anlaşmalı Matbaa statüsündedir ve İTO Faaliyet belgesi bulunmaktadır.
Maliye Anlaşmalı Matbaa levhamız ı görmek için tıklayınız

Hisse senedi basımında bizimle çalışan konusunda uzman Mali Müşavirimiz bulunmaktadır, hisse senedi basımları Mali Müşavirimiz kontrolünde ve 6102 kanununa uygun olarak yapılmaktadır.

– Müşterilerimize hediyemiz: Ürettiğimiz Hisse Senetlerimizin özel güvenlik önlemlerini kontrol edebilmek için aynı zamanda sahte para’da kontrol edebileceğiniz yurt dışından müşterilerimiz için ithal ettiğimiz yanınızda taşıyabileceğiniz pratik kullanımlı özel ucu olan sahteciliği ortaya çıkaran ışıklı kalem hediye ediyoruz. (Mali Müşavirlere ve Grup şirketlerine özel)

– Matbaamız Türkiyenin tüm bölgelerine hisse senedi ve değerli evrak basımı yapmaktadır, referanslar bölümünü tıklayarakçalıştığımız illeri inceleyebilirsiniz.

– Ürettiğimiz hisse senetlerin ve kullandığımız 3 Boyutlu hologramların hiç bir matbaanın veya firmanın yapamayacağını ve taklit edemeyeceğini taahhüt ediyoruz. 

– Şirket bilgilerinizi yollayacağınız ve sonra kıymetli evraklarınızı bastıracağınız matbaanın güvenilir olmasına firmanızın zarar görmemesi için azami şekilde dikkat etmelisiniz, Matbaamız Maliye bakanlığı tarafından resmi evrak basmaya yetkilidir ve düzenli olarak Maliye Bakanlığı tarafından denetlenmektedir.

Dikkat!!! Eğer (IHMA) onaylı 3 Boyutlu Pay Senedi hologramı, baskı kalitesi ve kullanılan kağıdın niteliğinden şüphe duyuyorsanız lütfen örnek isteyiniz, biz 3 boyutlu hologram, kağıt, fligran, özel desen ve baskı kalitemize güvendiğimizden istemeniz durumunda size örnek çalışma gösteriyoruz. (Unutmayın söylenen sözler sizi yanıltabilir kaliteyi görerek teyit edin)

Genelde müşteriler daha önce Hisse Senedi bastırmadığından ve gerçek taklit edilemez güvenlik önlemleri ve kopyalanamaz 3D hologram görmediklerinden bu farkı kıyaslayamazlar Tesisimizin Hisse senedi baskı kalitesi ve nitelikli güvenlik önlemleri olarak emsalleriyle arasında uçurum olduğunu konuyu daha önce araştırıp bizi tercih eden müşterilerimizi referanslarımız bölümünden arayarak sorgulayabilirsiniz.

Türkiye genelinde HİSSE SENEDİ bastığımız müşteri referanslarını görmek için linki tıklayınız. 

Hamiline Yazılı hisse senedi Detayları ve, presedürü ile ilgili gerekli tüm bilgileri telefonda detaylı bir sekilde bildiriyoruz. Müşterilerimize İçin Ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmektedir.

bizi aramanız yeterli sonrasında sermaye arttırımı bilgilerinize göre, uzman ekibimizin kontrolü altında hisse senetlerinizin küpürlerini düzenleyip Bir örneğini mail yoluyla ulaştırıyoruz. düzenleme sonrasında onay alındıktan sonra basım işlemi için çalışmalara başlıyoruz.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi’nde dikkat edilmesi gereken İşlemler.

– Hamiline yazılı hisse senedi basımı çok dikkat gerektirir Anonim Şirket yetkilisi yeterince bilgilendirilmelidir.
– Değerli evrak statüsündeki işlerinizi IHMA onaylı hologram kullanan matbaalara yaptırmanız işin aslı ve güvenliği açısından oldukça önemlidir.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi

Hamiline yazılı hisse senetleri borsada kullanılan tek senet çeşididir. Üzerinde herhangi bir isim bulunmamaktadır. Bu nedenle rahatlıkla alınıp satılabilmektedir. Nama yazılı hisse senetlerinden en büyük farkı da budur. Devir işlemleri kolaylıkla yapılabildiğinden borsacıların vazgeçilmez senet çeşitlerinden biridir. Nama yazılı hisse senetlerinin üzerinde sahibinin ismi yazdığından borsada kullanılması mümkün değildir.

 Ayrıca devir işlemleri çok daha zahmetli olmaktadır. Hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılabilmesi için ilk olarak yönetim kurulu kararı çıkarılmalıdır. Fakat bu yeterli değildir hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılabilmesi için sermayenin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. Nama yazılı hisse senetlerini borsada kullanmak isteyenlerin önünde herhangi bir hukuksal engel yok ise gerekli işlemleri yaparak nama yazılı hisse senetlerini, hamiline yazılı hisse senedine çevirmeleri gerekmektedir.

hamiline yazılı hisse senedi

Anonim şirketler ve hamiline yazılı hisse senedi basımı

 Anonim şirketlerde hisse bedelinin tamamı ödendikten sonra tüm hamiline yazılı hisse senetlerinin 3 ay içinde bastırılma zorunluluğu vardır. Hisse senetlerin basılabilmesi için ilk olarak bir yönetim kurulu kararı çıkarılmalıdır. Bunun içinde çeşitli aşamalardan geçilmesi gereklidir. Sadece yönetim kurulu kararı çıkartmak yeterli değildir, çıkarılan yönetim kurulu kararrını ticert sicilde tescil edilmesi gerekir. Gerekli belgeler matbaamıza mail yoluyla gönderildikten sonra 2-3 gün içerisinde tüm hisse senetlerinin basımı hızla yapılabilmektedir. Nama yazılı hisse senetlerinde, hamiline yazılı hisse senetlerinin basımında istenen belgelerin dışında farklı belgelerde istenebilmektedir.

İletişime geç

Hamiline yazılı hisse senedi devri nasıl yapılır?

 Her hisse senedi çeşidinde devir işlemler farklı bir şekilde yapılmaktadır. Hamiline yazılı hisse senetlerinde devir işlemleri çok daha kolay olmaktadır. Hamiline yazılı hisse senetlerinin nama yazılı hisse senetlerine göre en büyük avantajı budur. Hamiline yazılı hisse senetlerinde devir işlemleri sadece teslim ile yapılmaktadır. Hisse senetlerinde tüm devir işlemleri ciro ile yapılmaktadır. Hisse senedini satın alan kişinin gizliliği açısından da çok büyük avantajları vardır. Üzerinde isim yazmadığında gizlilik kolaylıkla sağlanabilmektedir.

  Hamiline hisse senedinin avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. En büyük avantajı devir kolaylığı olan hamiline yazılı hisse senetlerinin kaybolması durumunda herhangi bir dolandırıcılığa maruz kalınması çok daha kolay olmaktadır. Nama yazılı hisse senetleri bu anlam da çok daha güvenli olmaktadırlar. Hamiline yazılı hisse senetlerinde tek avantaj devir kolaylığı değildir.

Hamiline yazılı hisse senedi basım işlemleri nasıl yapılmaktadır?

  Hamiline yazılı hisse senetlerinin basımı gereken aşamalar geçildikten sonra son derece kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Geçilmesi gereken en önemli adım kurul kararıdır. Bu kurul kararı çıkarılmadan önce tüm ödemelerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Yönetim kurulu kararı çıkarıldıktan ve yayınlandıktan sonra geriye kalan tek şey profesyonel bir matbaanın bulunması ve tüm baskı işlemlerinin tamamlanmasıdır. Matbaa seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktaların başında güvenlik önlemleri gelmektedir.

  Hamiline yazılı hisse senetlerinin basımı için en sağlam kağıt ve baskı sistemi seçilmelidir. Hisse senetlerinin basımında genellikle ofset baskı tekniği kullanılmaktadır. Kağıt üzerinde de güvenliği sağlayacak bazı uygulamalar yapılmalıdır. Bu uygulamaların başında hologram ve lazer teknikleri gelmektedir. Bu tarz tekniklerin uygulanmaması hisse senedinin her türlü tehlikeye açık hale gelmesini sağlayacaktır. Bu nedenle matbaa seçiminde son derece özenli olunmalı ve tüm bu imkanları içeren bir matbaadan baskı alınmalıdır.

Türkiye genelinde hemen hemen bütün şehirlerimize hizmet vermekteyiz. Hamiline pay senedi basımı yaptığmız bazı illerimiz şunlardır; Kırklareli, Sakarya, Kayseri, Tekirdağ, Aydın, Manisa , Ordu ve birçok ilimiz mevcuttur.