Hamiline Yazılı Hisse Senedi Nedir?

Hamiline yazılı hisse senedi üzerinde hissedarın isminin yazmaması en önemli farklarından birisidir. Son çıkan kanunda artık hissedar bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu (HPKS) sistemine kaydedilmektedir. MKK sistemdeki verileri 3. şahıslarla paylaşmayacağı ilgili kurum tarafından açıklamıştır.

Fakat bu bilgilere diğer resmi kurumların ulaşıp ulaşamadığı hakkında net veri bulunmamaktadır. Bizim kanaatimizce diğer resmi kurumlar bu bilgilere sistem üzerinden ulaşabilmektedir.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Bastırma Zorunluluğu

Hamiline Yazılı Hisse Senedi

Anonim şirketlerde Hisse senetleri çıkarması zorunlu mudur? veya Hamiline yazılı hisse senedi ne zaman bastırılmalıdır? Sorusuna cevaben sizi bilgilendirelim. Türk Ticaret Kanunu 486. Madde 2. bölümün de Hamiline yazılı pay senetleri sermayenin tamamının ödendiği tarihten itibaren 3 ay içinde bastırılıp pay sahiplerine dağıtılır denilmektedir.

Payları hamiline olan şirketler sermayenin tamamı ödendikten sonra 3 ay içinde paylarını bastırıp hissedarların dağıtmak zorundadır. Kanunda bununla ilgili yaptırım ceza miktarına yer verilmemiştir.

Şirketler hisse senetlerini bastırmak zorunda olduğundan değil, vergisel bakımdan ciddi avantajlar olduğundan tercih etmektedir. Şirketinizde paylar hamilineyse vakit kaybetmeden işlemlere başlamanız gerekmektedir.

Hamiline Yazılı Pay Senedi Avantajları ve Dezavantajları

Öncelikle belirtelim ki nama yazılı pay senedine kıyasla vergisel açıdan bir fark söz konusu değildir. Her iki türde de aynı vergisel avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Hamiline yazılı pay senetleri 2021 Nisan ayında kullanıma açılan HPKS’den önce devir kolaylığı ve gizlilik sebebiyle A.Ş. ler tarafından sıkça tercih edilmekteydi.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi

Özel sebeplerden dolayı adının resmi evraklarda geçmesini istemeyen hissedarlara ücretsiz danışmalık hizmeti vermekteyiz.
Bu alanda uzman olduğumuzdan bizi aradığınızda konuyla ilgili çeşitli öneriler sunmaktayız. Hamiline yazılı pay senetleri payların MKK sistemine kayıt edilmesi nedeniyle gizlilik açısından veriler 3. şahıslar ile paylaşılmıyor. Fakat ihtiyaç halinde devlete bağlı kuruluşlar bu bilgilere ulaşabilmektedir.

Bunların haricinde devir, iptal, güncelleme gibi tüm işlemlerin HPKS üzerinden yapılması gerekiyor. Bu nedenle ağır bir iş yükü ve maliyet açısından nama yazılı pay senetlerine göre dezavantajlı olmaktadır.

Maliyet açısından bakılırsa kararın noter onayı yapılması ve hamiline yazılı pay senedi basım kararının tescil zorunluluğu vardır. Ayrıca HPKS ye her işlem için ücret ödendiğinden nama yazılı pay senedi basımına göre daha masraflıdır. Bunu yanında devir, iptal gibi işlemlerin internet (HPKS) üzerinden yapılmaktadır. Bu sebeple yabancı ortakları olan şirketler hamiline payı daha fazla tercih edebilmektedir.

Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırmak İsteyen Şirket Yetkilisinin Yapması Gerekenler

Hamiline yazılı pay senedi basımı için sermaye maddesinde paylar hamiline yazılıdır ibaresi açık bir şekilde yazıyor olması şarttır. Şirket yetkilisinin öncelikle buna dikkat etmesi gerekmektedir. Eğer sermaye maddesinde bu ifade yoksa genel kurul yapıp ilgili maddede hisse senetleri hamiline yazılıdır. İfadesinin açık bir şekilde yer alması zorunludur.

Çünkü süreç içerisinde MKK kaydı yapabilmek için sistem bilgileri mersis’ten çektiğinden MKK kaydı yapılamaz. MKK kaydı yapılamadığından kararı Ticaret Sicile tescil ettiremez. 486. maddenin 4. bölümünde tescilden önce pay senedi çıkaran kimse bundan doğan zarardan sorumludur ibaresi açıkça yazmaktadır.

Hamiline Hisse Senedi

Bir diğer yerine getirilmesi gereken yükümlülükte hamiline yazılı pay bedellerinin tamamının ödenmesidir. Eğer sermaye ödemesi sürecin başında yapılmayıp sonraki 24 aylık süreçte yapıldıysa. Sermayenin tamamının ödendiğine dair mali müşavir raporu hazırlanmalıdır. Yönetim kurulu kararının tescili sırasında memur sizden bu raporu ibraz etmenizi istenecektir.

Sermayenin tamamı ödendikten sonra hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin YKK alınmalıdır. Kararın içeriğinde hangi hissedara hangi kupürden kaç adet basım yapılacağı açıkça belirtilmelidir. Bu konuda daha farklı içerikleri olan sayfamızı ziyaret edebilirisiniz. www.hissesenedibasim.com/hisse-senedi-basimi-nasil-yapilir/

Hamiline Yazılı Pay Senedi

Son çıkarılan TTK’da önceden hisse senedi kelimesi yasal olarak pay senedi olarak değiştirilmiştir. Hamiline yazılı hisse senedi ve Hamiline yazılı pay senedi aynı ifadeyi temsil etmektedir. Eskiden kalma alışkanlıklardan dolayı hala hisse senedi denmektedir. Bizde genel olarak bu ifadeyi kullanmayı tercih ediyoruz. Bu uyarıyı kafa karışıklığını engellemek için düzenlenmiştir.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı İçin Gerekli Evraklar

1 – Anonim Şirketin kuruluş gazetesi.
2 – Limited şirketten anonim şirkete geçmişse, limited kuruluş gazetesi ve anonim şirket olduğu nevi değişikliği gazetesi.
3 – Kuruluştan sonra sermaye artırımı yapılmışsa son sermaye artırım gazetesi.
4 – Kuruluştan sonra unvan değişikliği olmuşsa unvan değişikliği gazetesi.
5 – Hisse senedi basımı ile alakalı yönetim kurulu kararı.
6 – Merkezi Kayıt Kuruluşu kaydının Excel formatındaki hali.
7 – Alınan yönetim kurulu kararının Ticaret Sicilde tescil ve ilanı.
8 – Şirketin vergi levhası.

Bu evrakları bize mail yoluyla ulaştırdığınızda örnek taslak hazırlık süreci başlamış olacaktır. Gelen maillere siz sadece yazım hatası varmı diye kontrol edeceksiniz. Teknik kısımları Makronet hisse senedi basım uzmanlığı olarak biz kontrol ve takip ediyor olacağız.

Bu aşamadan sonra paylarınızı MKK sistemine kayıt emelisiniz. MKK’ya erişim sadece şirket yetkililerinin kimlik ve e-devlet bilgileriyle mümkündür. Ücretsiz olarak bilgisayarınıza uzaktan bağlanıp MKK kaydını hatasız bir şekilde birlikte tamamlamaktayız.

Payların MKK ya kaydından sonra son aşama olarak alınan basım kararı Ticaret Sicilde tescil ve ilan edilecektir. İlandan sonra basım sürecine başlanması için herhangi bir engel kalmıyor.

Senetler üzerinde ismi imzaya açılan yetkililer tarafından ıslak imza ile imzalanacak. Sonrasında pay sahiplerine payları oranında dağıtılacaktır.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi MKK Bildirimi

Hamiline yazılı hisse senetlerinin MKK bildirilmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Hamiline pay senedi çıkaracak şirketler senet basımı öncesinde basılacak her senet için MKK da kayıt oluşturacaktır. MKK’dan referans no alınarak pay senetlerinin bu bilgiyi içerir şekilde basılması gerekiyor.

Limited Şirketler Pay Senedi Çıkarabilir Mi

Bu tarihten önce basılmış senetler için ise her bir senedin ayrı ayrı MKK da kaydedilmesi gerekir. Ayrıca her bir senet için oluşturulan MKK referans numarasının senedin görünen bir yerine yazılacaktır. Şirketin imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imzalanması zorunludur.

Başka bir deyişle bu tarihten önce basılan veya günümüzde basılacak olan her hamiline pay senedinin MKK Hamiline Pay Kayıt Sistemine (HPKS) kaydı zorunludur.

Genel kurul kararı tescili için Ticaret Sicil sizden MKK dan alınan pay sahipleri çizelgesi istemektedir. Paylarınızı sisteme kaydetmeden pay sahipleri çizelgesine ulaşılamıyor. Bu sebeple genel kurul kararlarınızda tescil edilmeyecektir.
Hamiline yazılı Hisse Senedi MKK bildirimi hakkında daha detaylı bilgi için linki tıklayınız

Hamiline Yazılı Pay Senedinin Devri

Hamiline yazılı pay devri eskiden olduğu gibi senedi devralana teslim ederek devri bitirmiş olmazsınız. Artık bunun yanında MKK kaydı yaparak devri tamamlamanız gerekiyor. Hamiline payı devralan MKK kaydı için bildirimde bulunmazsa hem paydan doğan haklarını kullanamaz. Hem de bundan dolayı cezai işleme maruz kalır.

Hamiline yazılı pay devrinde ilgili madde aşağıdaki gibi değişmiştir. Aşağıdaki linkin 137. sayfasında Madde 489’daki yeni değişikliği inceleyebilirsiniz. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6102.pdf

İlgili madde de belirtildiği gibi Hamiline yazılı hisse senedi devrinde devrin 3. kişiler neznin de hüküm ifade edebilmesi bir koşula bağlıdır. Zilyetliğinin devralana geçirilmesi şarttır. Yani senedin devralana teslim edilmesi gerekir.

Devrin tamamlanması için MKK kaydının da yapılmış olması gerekmektedir. Kaydın yapılmaması durumunda hissedar pay senedine bağlı haklarını kullanamayacaklardır. Bildirimle ilgili daha detaylı bilgi için hamiline hisse senedi devri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Hamiline yazılı hisse devrinde daha detaylı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız.
https://www.hissesenedibasim.com/anonim-sirketlerde-hisse-devri/

Hamiline Yazılı Hisse Senedi ile Nama Yazılı Hisse Senedi Arasındaki Farklar

 • Hamiline yazılı hisse senedi ile nama yazılı hisse senedi arasındaki fark ne diyecek olursak. En önemli fark senedin üzerinde hissedarın ismi yazmaz. Hissedar bilgileri artık MKK’nın Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS) sisteminde saklanmaktadır.

 • Ayrıca vergisel avantajlar bakımından hamiline ve nama yazılı senetler arasında bir fark yoktur.

 • Yeni çıkarılan Merkezi Kayıt Kuruluşu (HPKS) sisteminden sonra hamiline payın bir avantajının kalmadığını düşünmekteyiz. Çünkü adının evraklar üzerinde geçmesini istemeyen hissedarlar bakımından bir avantajının kalmadığını düşünmekteyiz.

Hamiline Hisse Senedi ile Nama Hisse Senedinin Bastırma Yükümlülüğü Yönünden Farklılıklar

Hamiline yazılı hisse senedi sermayenin tamamı ödendikten sonra 3 ay içerisinde bastırılır. Bu süre zarfında bastırmayan şirketler için cezai yaptırımı vardır. Nama yazılı pay senetlerinde azınlığın talepte bulunması dışında basım zorunluluğu yoktur. Fakat şirketler vergi muafiyetinden faydalanmak için pay senedi bastırırlar.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Ile Nama Yazılı Hisse Senedi Arasındaki Farklar

Nama yazılı hisse senedi çok ortaklı anonim şirketlerde azlık hissedarların bir talepte bulunması durumunda basım zorunluluğu doğar. Tek hissedarlı anonim şirketlerde ise pay sahibinin talebiyle basım yapılır. Şirketler paylarının basılı olmasının vergisel avantajlarını öğrendiğinde hızlıca basım işlemleri için bizi aramaktadırlar.

Bu vergisel avantajları öğrenen firmalar hızlıca hisse senedi bastırmaktadır. Limited şirketlerse hatta şahıs firmaları da dahil hemen tür değiştirip anonim şirkete geçmektedir.

Çünkü şirketlerin vergisel avantajlardan faydalanabilmesi için A.Ş. ye dönüp hisse senedi bastırmaları gerekmektedir. Yeni kanunda Limited şirketlerde hisse senedi bastırabiliyor fakat A.Ş. ler de olduğu gibi vergisel avantajlardan faydalanamıyor. Devirleri de eskisi gibi noterden yapılması gerektiğinden limited şirketlerde hisse senedi basılmasını önermiyoruz.

Hamiline Hisse Senedi ile Nama Hisse Senedinin Bastırma Zamanı Yönünden Farklılıklar

Hamiline yazılı paylar şirket sermayesinin tamamı ödendikten sonra 3 ay içerisinde bastırılması gerekmektedir. Aksi taktirde Yönetim Kurulunun sorumluluğu doğacaktır. Bu süre zarfında bastırmayan şirketler için cezai yaptırımı vardır.

Nama yazılı pay senetlerinde süre kısıtlaması yoktur. Fakat vergisel avantajlardan faydalanmak için vakit kaybetmeden bastırmaları gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Kararı Alma Yükümü Yönünden Farklılıklar

Nama pay basımında pay senedi basımına ilişkin yönetim kurulu kararı alınmasıyla ilgili bir zorunluluk yoktur. Fakat şirketler usulen karar almalarının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. TTK 486. maddesine göre Hamiline yazılı pay senedi basımında yönetim kurulu kararı alınması ve kararın tescil ve ilan edilmesi zorunludur.

MKK Bildirimi Yönünden Farklılıklar

TTK 486. Madde (Ek cümle: 27/12/2020-7262/31 mad.) ile Hamiline yazılı payların MKK ya bildirilmesi zorunlu kılınmıştır. MKK sistemine hamiline yazılı payları bulunan şirketlerin giriş yetkisi bulunuyor. HPKS sadece hamiline yazılı payların kayıtları için oluşturulmuş bir platformdur. Dolayısı ile nama yazılı paylar MKK ya kayıt ettirilemez.

Hamiline Yazılı Payların Devir Yönünden Farklılıkları

Nama yazılı pay senetleri arka taraflarında bulunan devir tablosunu kullanarak devir yapılır. Bunun için tablodaki bölümleri doldurmaları ve imzalamaları gerekmektedir. Fakat hamiline yazılı hisse senetlerinde devir tablosu yoktur.

Hamiline Yazılı Payların İçerik Yönünden Farklılıklar

Hamiline yazılı ve nama yazılı pay senetlerinde şekil şartları gereği senetlerin içeriği genel olarak birbiriyle aynıdır. En önemli farklar hamiline yazılı hisse senedinde hissedar ismi yazmaz ve devir tablosu yoktur. çünkü devri MKK ya bağlı HPKS sisteminden yaparlar.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi İçerik Bilgileri

 • Şirketin unvanı

 • Kuruluş tarihi

 • Kuruluş sermayesi

 • Mevcut sermayesi

 • Ödenmiş sermaye tutarı

 • Tertibi

 • Tertip tescil tarihi

 • Paylar gruplara ayrılmış ise grup bilgisi

 • Pay senedinin türü

 • Senedin tutarı

 • Senedin içerdiği pay adedi

 • Pay senedi seri numarası

Nama yazılı pay senedin de hissedarın adres bilgisi ve devir tablosu yer alması gerekmektedir. Hamiline yazılı pay senetlerinde devir tablosu bölümü olmaz devirler MKK sistemi üzerinden yapılır. Ayrıca HPKS’den alınan MKK Referans numarasının senetlere işlenmesi gerekmektedir.

Pay Defterine Kayıt Yükümü Yönünden Farklılıklar

Hamiline yazılı paylar pay defterine işlenmez. Hamiline pay senetlerinde tüm işlemler MKK üzerinden yürütüleceğinden pay defterinin bir hükmü kalmamaktadır. Nama yazılı pay senetlerinde ise basımdan sonra basım bilgileri şirket pay defterine işlenmelidir. Ayrıca pay devirlerinde yeni hissedarı ayrı bir sayfada takip edilmek koşuluyla pay defterine işlemeniz gerekmektedir.

Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Hamiline yazılı pay senedi ihracı için mutlaka pay senedi basımıyla alakalı yönetim kurulu kararı alınması gerekiyor. İsterseniz linki tıklayarak Yönetim kurulu karar örneğini World dökümanı olarak indirebilirsiniz.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımıyla İlgili Yönetim Kurulu Karar İçeriğinde Bulunması Gereken Bilgiler

 • Karar tarihi / numarası

 • Kararın konusu

 • Toplantıda bulunanlar

 • Karar metni basımla ilgili detaylara yer verilmelidir

 • Hissedarlara kaç kupür ve toplamda kaç adet basılacağının planlandığı tablo

 • Şirket imza yetkililerinin isim unvan ve ıslak imzaları

Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı Ticaret Sicilde tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir. Ek olarak karar şirketin internet sitesine konulur. Dikkat edilmesi gereken nokta paylarınızı MKK’ya kayıt ettikten sonra kararın tescil ve ilanını yapmalısınız.

MKK kaydından önce Yönetim kurulu kararını Ticaret Sicile tescil başvurusu yapmayınız. Memurlar sistem üzerinden MKK kaydının yapılıp yapılmadığını görebildiklerinden kararı tescil etmezler. MKK kaydınızı yaptıktan sonra tekrar başvurmanızı talep ederler.

Hamiline Yazılı Payların Nama Yazılı Olarak Değiştirilmesi

Hamiline yazılı payların nama yazılı paylara dönüştürülebilmesi için Genel Kurulda “pay senetleri hamiline yazılıdır” ibaresini ‘pay senetleri nama yazılıdır’ şeklinde tadil edilmesi gerekmektedir.

Hamiline Yazılı Payların Nama Yazılı Olarak Değiştirilmesi

Güncel sistemde genel kurul kararı tescili için Ticaret Sicil sizden HPKS’den alınan pay sahipleri çizelgesini istemektedir. Çizelge için önce HPKS pay kaydınızı yapmanız gerekiyor. ardından HPKS Genel Kurul ekranından genel kurul toplantısı oluşturmalısınız.

Genel kurul toplantı ekleme işlemi “Ekle” butonu seçilerek gerçekleştirilir. Açıklama haricindeki alanların doldurulması zorunludur. Tebliğ kapsamında Şirketlerin genel kurul tarihini Hamiline Pay Kayıt Sistemine (HPKS) 2 gün önce bildirilmesi zorunludur. En erken 2 gün sonrası için genel kurul tanımlanabilmektedir. Genel Kurula ilişkin bilgiler girildikten sonra “Ekle” butonuna tıklanır.

Başarılı bir şekilde oluşturulan toplantılar “Onay bekliyor” durumunda ekranda listelenir. Mutlaka onay bekleyen toplantıları onaylamalısınız. Onaylanmayan genel kurullar sisteme kaydedilmemektedir. Genel kurula ilişkin detaylar, ilgili kaydın üzerine tıklandığında görüntülenebilir.

HPKS’ye bildirim yapılan genel kurul bildirimi ile “Pay Sahibi Çizelgesi”’ uygulama üzerinden alınabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken püf nokta çizelgenin genel kurul tarihinde sistemden alınmasıdır. Genel kurul tarihinden 1 gün sonra dahi çizelge alamamaktasınız. Güncel 2024 pay sahipleri çizelgesi ücreti de KDV dahil 790,80 TL’dir.

Pay Sahipleri çizelgesi alındıktan sonra, payların nama dönüştürülmesine ilişkin genel kurul toplantı tutanağı Ticaret Sicilde tescil ve ilan ettiriliyor. Sonrasında paylarınız nama dönüşüyor. HPKS bildirim zorunluluğundan muaf olacaksınız.

Sık Sorulan Sorular

Makronet Hisse Senedi Basım Uzmanlığı ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
info@makronetbasim.com

İçindekiler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

124 Yorum

 1. Hamiline yazılı hisse senedi basımında yapmış olduğunuz destekten ötürü teşekkür ederiz, özellikle mmk kaydını yapamadığımızda bilgisayarımıza uzuktan bağlanıp kaydımızı sorunsuz çözmeniz bizin için çok iyi oldu yoksa sanırım biz yapamayacaktık. Desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ederim, bir sonraki işimizde görüşmek dileğiyle.

 2. Pay senedi basım işimizi 1 gün gibi kısa bir zamanda basıp gönderdiler işimizin çok acil olduğunu söylediğimiz için yardımcı oldular, Makronet basım’a teşekkürler gerçekten bizim için büyüt bir sorun olabilecek işimizi hallettiler.

 3. Hisse senedi basımında ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiler arkadaş çok ilgilendi kendisine teşekkür ediyorum, hisse senedi bastırmak isteyen arkadaşlara tavsiye edebilirim.

 4. Bastıkları hisse senetlerini çok beğendik Ihma hologram kullanıyorlar çok nitelikli bir hologram, daha önce bastırdığımız hisse senetlerinden çok farklıydı, Teşekkürler Makronet Basım.

 5. Nama yazılı hisse senetlerimizi hatasız şekilde bastılar ben tavsiye ederim.

 6. Şirketimiz için hisse pay senedi bastırmıştık sağolsunlar bazı konular danışmıştık cevapladılar, hizmetlerinden memnun kaldık.

 7. Ankara’daki firmamız için hizmet almıştır çok tecrübeliler, bir çok sorumuza adınlatıcı cevap aldık 3 gün içinde işleri bize yolladılar teşekkürler Makronet Hisse Senedi basım.

 8. Hisse pay senedi basımında firmanın referanslarına bakarak tercih etmiştim çok memnun kaldım.

 9. Firmanızın yaptığı Hisse senedi basımından çok memnun kaldık.Herkese tavsiye edeceğimiz yegane yerlerden biri.

 10. Hisse senedi basımı yaptırdık.Herkese önereceğimiz bir firmasınız.Teşekkür ederiz,kaliteli bir iş yapıyorsunuz.

 11. Şirketimize yaptığınız hisse senedi basımını çok beğendik.Sürekli sizinle çalışmak isteriz.

 12. Teşekkür ederim.Şüphelerimi yersiz kılıp istediğim biçimde hisse senedimi bastığınız için.

 13. Hisse senedi basımı için tek tercihim sizsiniz.İlgi ve alakanız için teşekkürler.

 14. Büyüyen firmamda kıymetli evrak basımı yapmak için sizden bilgi almıştım.Sayenizde hisse senedi ile ilgili tüm sorunlarım çözüldü.Hisse senedimi zamanında getirdikleri ve kaliteli bir şekilde yaptıkları için teşekkürler.

 15. Hisse senedimi bu kadar kaliteli ve düzgün hazırladığınız için teşekkür ederim.

 16. Müşteri memnuniyeti ön planda olan tüm isteklerimi eksiksiz olarak yerine getiren, hisse senedi basımı yapan arkadaşlara çok teşekkürler.

 17. Tek kelimeyle harikaydınız.Gerek hisse senedi baımı gerek iş ahlakı olarak zamanında söz verdiğiniz gibi değerli evraklarımın vaktinde elime ulaşması beni çok memnun etti.Çook teşekkürler.

 18. Hisse senedimi sorunsuz bir şekilde yapıp vaktine yetiştirdiğiniz için çok teşekkürler.

 19. Hisse senedi ile ilgili tüm sorularımı içtenlikle cevaplayıp ve istediğim şekilde yaptıkları için teşekkür ederim.

 20. Hisse senedi bastırıcaklara şiddetle tavsiye ederim.Kesinlikle memnun kalıcaksınız.

 21. Bundan sonra sürekli sizle çalışmalıyım.Hisse senedimi bu kadar kaliteli basan bir yer olmamıştı.Çok teşekkürler.

 22. Değerli evraklarımın basımı için internetten araştırıp bulduğum kaliteli düzgün bir müessese.Hisse senedimi ve diğer evraklarımı güvenilir bir biçimde düzgün ve hızlı şekilde yetiştiren firma çalışanlarına çok teşekkürler.

 23. Hisse senedi bastırdım ve memnum kaldım. Hisse senedi basımı yer arayanlara tavsiyemdir.Teşekkürler.

 24. Hisse senedi ile ilgili tüm sorularımı sabırla cevaplayıp ilgilenen şirket çalışanlarına çok teşekkür ederim.

 25. Hisse senedi basımını bu kadar kaliteli yapan bir yer görmedim. Süpersiniz.

 26. Hisse senedi basımı için bundan böyle tek tercihimiz sizsiniz. Teşekkür ederiz.

 27. Hisse senedi basımı için çalışmıştık, çok memnun kaldık diğer basım işlerinde de sizinle çalışmak isteriz Teşekkürler.

 28. Hisse senedi basımı yaptırmıştım ve bu sebeple tanışmıştık. Firma çalışanlarının ilgisi, güleryüzü çok iyiydi.Kaliteli bir iş çıkarmışlardı, teşekküe ederim.

 29. Hisse senedi basımı yaptırmıştım ve gören herkes çok beğendi.Kağıt üstündeki desen tam istediğim biçimdeydi, teşekkürler.

 30. Teşekkür ederim, hisse senediyle ilgili aklımdaki soruları cevaplandırıp kaliteli bir iş sunduğunuz için.

 31. Kıymetli evraklarımı ve hisse senedimin basımını yapmıştınız. Kaliteli işler yapıyorsunuz.

 32. Hisse senedi basımı yaptırdım, gayet düzgün ve kaliteli bir şekilde ulaştı elime. Teşekkürler

 33. Size hisse senedi basımı yaptırıp da memnun olmayan var mıdır? bence yok, çünkü o kadar kaliteli bir iş yapıyorsunuz ki, inşallah yeniden çalışırız sizle, teşekkür ederim.

 34. Tavsiye üzerine size hisse senedi bastırmıştım. Size ve tavsiye eden arkadaşıma çok teşekkür ederim.

 35. Teşekkür ederim kaliteli bir şekilde hisse senedimi bastığınız için.

 36. Yeriniz tam olarak nerde? Birebir danışmak isterim hisse senedi basımı için.

 37. İlk defa hisse senedi basımı yaptırıcam, neler gerekli hisse senedi basımı için?

 38. Hisse senediyle ilgili tüm sorularımı yanıtlayıp eşsiz bir hisse senedi basan size ve ekibinize çok teşkkür ederim.

 39. Hisse senedi ve diğer kıymetli evraklarımı bastırmıştım. Sorunsuz, hızlı ve güzel bir şekilde ulaştırdığınız için teşekkür ederim.

 40. Hisse senedi basımı için tek geçerim sizi.Yaptığınız çalışmalardan çok memnun kaldım, teşekkürler.

 41. Tavsiye üzerine görüşüp hisse senedi bastırmıştım, gerçekten çok beğendim ve benimde şüphesiz önerebileceğim bir matbaasınız.

 42. Hisse senediyle ilgili o kadar çok uğraştırdım ki sizi, sabrınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim.

 43. Emeğinize sağlık, pay senetlerimi kaliteli ve hızlı bir şekilde ulaştırdınız.

 44. Hisse senedi ile ilgili meğer hiç birşey bilmiyormuşum, zaman ayırıp anlattığınız için teşekkürler.

 45. Bence hisse senedi basan matbaalar arasında zirvedesiniz. Çünkü hisse senetlerini bu kadar kaliteli ve düzgün yapan yer yok.

 46. Pay senedi bastırdım, kaliteli ve hızlı şekilde elime ulaştı, teşekkürler.

 47. Pay senetlerimi size yaptırmıştım, tam istediğim gibi oldu, teşekkür ederim.

 48. Hisse senedi basımı yaptırmıştım, Hem kaliteli hem de fiyatları çok uygun.

 49. Nama yazılı hisse senedi ile hamiline yazılı hisse senedi arasındaki fark nedir?

 50. Hisse pay senedimi bastırdım, tam istediğim gibi oldu, teşekkürler.

 51. İyi çalışmalar Hamiline yazılı hisse senetleri basıldıktan sonra deftere kayıt edilirmi bilgi verirseniz çok sevinirim açıkçası bu konuda bir bilgiye ulaşamadım.

 52. Sizinle iş yapmak çok keyifliydi, gerek tasarımlarınız gerek alakanız ile istediğim biçimde bir pay senedi hazırlandı, teşekkürler.

 53. Pay senedi bastırmak istiyorum ama İstanbulda değilim, Erzuruma ulaştırıyor musunuz?

 54. Hisse senedi ile ilgili mail atmıştım ve kısa süre içinde geri dönüş oldu,teşekkürler.

 55. Pay senedi basımı yapacak matbaa arıyordum, sizi önerdiler, yakında sizinle iş yapıcam.

 56. Webde gezinirken sitenizi gördüm, hisse senedi basımı yapıyorsunuz sanırım

 57. Hisse senedi bastırmıştık size ve çok memnun kaldık, teşekkürler.

 58. Sizinle daha önceden başka firma altında çalışırken iş yapmıştım ve çok memnun kalmıştım,şimdi ise yeni bir şirkette çalışıyorum ve hisse senedi basımı için yer arıyoruz.Aklıma ilk siz geldiniz, bir hafta içinde iletişime geçicez, iyi çalışmalar.

 59. Hisse senedi için bütün evraklarımı hazırladım,umarım eksik bişeyler yoktur.

 60. Hisse senedi bastırmak istiyorum ama kendi tasarladğım bir hisse senedi örneği var,aynısından istiyorum, bu mümkün mü?

 61. Hisse senedi bastırmıştım size 3 ay evvel ve ok güzel bir iş çıkarmıştınız.Zamanında gelmesi ve kalitesi çok iyiydi, teşekkürler.

 62. Nama yazılı hisse senedi bastırmak istiyorum, web sitenizdeki örnekler çok iyi, onlar gibi istiyorum.

 63. Hamiline hisse senedi için sizle yüzyüze görüşmek isterim.Bu sektörde tanıdığım herkes sizi öneriyor, birebir istediğim örneği yapacağınızdan kuşkum yok.

 64. Gerçekten yaptığınız hisse senetleri çok kaliteli, iyiki sizle çalışmışız,teşekkürler.

 65. Sizinle çalışmak çok keyifliydi, bu sektörde bir numarasınız, hisse senetlerini adeta tasarımla uçurmuşsunuz, ellerinize sağlık.

 66. Yeniden yapılanan firmamız için hisse senedi bastırmayı düşünüyoruz, web sitenizde yer alan çalışmaları çok beğendik ve kısa zaman içinde sizinle iletişim kurucaz.

 67. Firmamızın yeni ortakları için hisse senedi basımı yaptırıcaz, sizinle ön görüşmeyi yaptık bile 🙂

 68. Hisse senedi basımı yaptırmak istiyorum fakat güven sorunum var yani her matbaa güvenilirmi ki, şu ana kadar yaptığım araştırmalara ve verdiğiniz referansları da baz alarak sizinle çalışmaya karar verdim.

 69. Hisse senedi basımı için gerekli bilgileri vermişsiniz sitenizde, bunlar dışında başka evrak gereksimi olmaz umarım, git gel yapmayalım lakin zamanımız çok kısıtlı, bir an önce değerli evrakların elimizde olması lazım.

 70. Gümüşhanede büyüyen bir firmayız.Yeni ortaklarmız dahil oldu bünyemize. Şirketimize yaraşır bir hisse senedi istiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla özel çalışma yapıyorsunuz.Size birazdan mail yoluyla gerekli evrakları atıcaz, bir iki çalışma yapıp bize yollar mısınız? Ona göre şirket ortaklarıyla karar verip işleme geçmek istiyoruz. İyi Çalışmalar

 71. Elazığda bulunan şirketim için hisse senedi bastırmak istiyorum.Buralarda işin ehli hiçbir matbaa bulamadım.Acil bir şekilde elimizde olması gerekli hisse senetlerinin. Yardımcı olabilir misiniz ? Şimdiden teşekkür ederim, kolay gelsin.

 72. Sitenizdeki bilgilere göre birçok ile hisse senedi basmışsınız. Hisse senetlerini kargoyla mı yoksa başka bir şekilde mi ulaştırıyorsunuz?

 73. Sizinle telefon görüşmeleri neticesinde tam istediğim şekilde hisse senetlerimi basmıştınız, teşekkür ederim.

 74. Kahramanmaraşta bulunan bir firmayız. Buralarda hisse senedi basan matbaa bulamadık. Daha doğrusu güvenemedik, sonra sizi keşfettik.İstanbul dışına hisse senedi basıyor musunuz, acil cevaplar mısınız, kolay gelsin.

 75. Hala matbaanız topkapıda mı,yine hisse senedi basımı işi çıktı, sizi önerdim, kolay gelsin.

 76. Daha önceden hisse senedi bastırmıştık. Ama şu an pay senedini devretmek isteyenler var. Sizinle ilk hisse senedi basımında uzun uzun konuşmuştuk soru cevap şeklinde. Engin bilgi birikimine sahip olduğunuz için size bir danışayım dedim, teşekkür ederim şimdiden vereceğiniz cevaplar için, kolay gelsin.

 77. Matbaanızda çalışan herkese çok teşekkür ederim. İlgi, alaka, iş disiplini açısından çalışanlarınız çok iyi. Zaten basmış olduğunuz hisse senetleri bir o kadar kaliteli ve güvenlikli. Kolay gelsin.

 78. Pay senedi basımında neler gerekli diye arama motorlarında bir araştırma yaptım. Baya bir gezindikten sonra sizin sitenizdeki bilgileri faydalı buldum. Teşekkür ederim böyle yararlı bir site bize sunduğunuz için.

 79. Hisse senedi basımı için birçok matbaayla görüştük ve sizi seçtik. IHMA sertifikanızın olması sizi tercih etmemizin ilk nedenlerinden biri, gerisi zaten gayet başarılı, teşekkür ederiz.

 80. Hisse senedi bastırmak istiyoruz ama şirketimizin kuruluş gazetesini nerden temin edebiliriz, ilk defa yapıcağımız için acemiyiz.
  Kolay gelsin.

 81. Hisse senedi hakkında en ufak bilgim dahi yoktu, ta ki Şirketimin hisse senedi ihtiyacı olana dek. Sonra sizinle konuştuk.Bıkmadan usanmadan her soruma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.

 82. Topkapıda birçok matbaa var ama sadece sizin matbaa hisse senetleri basımında uzman.Tavsiye üzerine gelmiştim ve baya memnun kaldım. Şunuda belirtmeliyim ki iş ahlakınız harika, teşekkür ederim.

 83. Geçenlerde matbaanıza gelmiştim hisse senedi örneği için. Tasarımlarınız içerisinden birini seçmek oldukça güç. Çünkü hepsi birbirinden farklı ve güzel. Nihayetinde bir tane seçmek zorundayım ve buldum sanırım. Kısa zaman içinde görüşmek üzere, kolay gelsin.

 84. Hisse senedini her firma için tasarımını özel mi yoksa genel bir şablon üzerinden yapıyorsunuz?

 85. Nama yazılı hisse senedi ile hamiline yazılı hisse senedinin basımı için gerekli evraklar aynı mı yoksa farklı mı?

 86. Özel Giyoş tekniği sahteciliğe karşı etkin bir yöntem ve bunu kullandığınız için diğer matbaalardan daha kaliteli iş yaptığınızın kanıtıdır, kolay gelsin.

 87. Büyüyen firmamıza hisse senedi bastırmak şart oldu, diğer şirketlerden farkımız olsun. Topkapıdaki matbaanıza gelip ön görüşme yapmak istiyoruz, kolay gelsin.

 88. Geçen sene bize hisse senedi basmıştınız lakin hisse senetleri sahiplerinin ikamet adresleri değişti. Nasıl yapalım, yeniden mi basılcak pay senetleri, cevap verirseniz seviniriz şimdiden teşekkür ederiz, kolay gelsin.

 89. Geçen ay, pay senedi basmıştınız şirketimize, tüm ortaklar çok beğendik.Şirketimize uygun özel giyoş desenler ile üstün derecede güvenlikli olan sisteminize rakip firmalar bile gıpta ettiler. Bu iş dünyasında rekabet güzeldir. Teşekkür ederiz.

 90. Hisse senedi basımı için uzun uzun araştırma yaptıktan sonra size ulaşmıştım. Güvenimi boşa çıkartmadığınız için teşekkür ederim, emeğinize sağlık, kolay gelsin.

 91. Bir arkadaş tavsiyesi üzerine sizinle hisse senedi için görüşmüştük ama sonuca bağlayamadık.Size bir türlü geri dönüş yapamadım,neyse telafi ederiz artık. Kısa zaman içinde çok güzel pay senetlerimin olmasını istiyorum, teşekkürler.

 92. Pay senetleri gerçekten kurumlara KDV avantajı getiriyor, pay senedi olması firmanın menfaatinedir. Verdiğiniz doğru bilgiler neticesinde şirketlerin Hisse senetlerindeki isteği artıyor ve dolayısıyla iş kalitemiz yükseliyor, teşekkürler.

 93. İşimizi 1 günde yetiştirdiniz çok makbule geçti sizi herkeze tavsiye ediyorum, çok memnun kaldım hisse pay senedi basımında gerçekter başarılı işler çıkarıyorsunuz.

 94. Büyüyen firmamıza yeni gelen ortaklarına pay senedi lazım. Biz daha önceden sizinle anlaşıp pay senetlerimizi basmıştınız.Şimdi yeni ortaklar geldiğine göre yine en başından mı başlıycaz işlemlere yoksa aynı tasarımdan onlarada mı yapılcak ?

 95. Şirketimize hisse senedi lazım, bu konuda herkes sizin matbaayı öneriyor. Bizde sizinle çalışmayı düşünüyoruz, ama yüzyüze konuşmak neler istediğimizi söylememiz gerek.

 96. Pay senedi konusunda gerçekten uzman bir matbaa arayanlara önerebileceğim yegane yer sizsiniz. Biz çok memnun kaldık, teşekkür ederiz.

 97. Hisse senedi basımında uzman bir matbaayla çalışmış olmanın vermiş olduğu güvenle çok mutluyuz. Hiçbir sıkıntı yaşamadan hatta bizi hiç yormadan hallettiler hisse senetlerimizi, teşekkür ederiz.

 98. Resmi IHMA sertifikalı mı hologramlarınız, Malum çok sahtecilik yapan var.

 99. hamiline yazılı hisse senedi yaptıracağım sizi buldum, ama telefonunuz cevap vermedi acaba kaça kadar açıksınız, mesajımı okuduğunuzda dönüş yaparmısınız. 325 47 81 serkan istediiniz saatte arayabilirsiniz.

  1. Serkan bey merhaba, muhtemelen çalışma satteleri dışında aramışsınızdır, mesai saatleri dışında sadece internet destek ekibi çalışmaktadır, 09,00 / 19,00 saatleri arasında aradığınızda arkadaşlarımız size yardımcı olacaktır.

 100. Geri bildirim: Hisse Senedi Basımı | Makronet Hisse Senedi Basımı
 101. Geri bildirim: Hamiline Pay Kayıt Sistemi | Makronet Hisse Senedi Basımı
 102. Geri bildirim: Anonim Şirketlerde Pay Devri Nasıl Yapılır | Makronet
 103. Geri bildirim: Hamiline Yazılı Payların MKK’ya Bildirimi
 104. Geri bildirim: Pay Hisse Senedi Bastırmanın Vergisel Ve KDV Avantajları |
 105. Geri bildirim: Hamiline Yazılı Payların MKK’ya Bildirimi - Makronet
 106. Geri bildirim: Zafer Karaman
  1. Zafer bey merhaba, bizi telefonla aradığınızda size tüm konularda yardımcı olacağız.

 107. Geri bildirim: Hamiline Yazılı Hisse Senedi MKK Bildirim Nasıl Yapılır? - Makronet