Hisse Senedi Basımı Yönetim Kurulu Kararı indirmek için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

Nama Yazılı Yönetim Kurulu Kararı indirmek için tıklayınız.

Hamiline Yazılı Yönetim Kurulu Kararı indirmek için tıklayınız.

2. Tertip Yönetim Kurulu Kararı indirmek için tıklayınız.

Yönetim Kurulu Kararı pay senedinde oldukça önemli bir unsurdur, Yönetim kurulu kararı olmadan, nama yazılı hisse senedi bastırılması uygun değildir çünkü pay senedi üzerinde herhangi bir tarih bulunmamaktadır pay senedinin basım tarihi alacağınız yönetim kurulu karar tarihi olarak kabul edilir, fakat Türk Ticaret Kanununda nama yazılı hisse senetlerinde yönetim kurulu kararı alınmasıyla ilgili bilgi yoktur, bu bilgi sadece hamiline yazılı hisse senetleri için vardır, TTK 486. Madde ibare aynen şöyle geçmektedir, paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca internet sitesine konulur.

Evet ifade aynen bu şekildedir buradan yola çıkarak nama yazılı pay senetlerinde’de yönetim kurulu kararı almak daha faydalı olacaktır fakat hamiline yazılı karar örneğinde olduğu gibi ticaret sicilde tescil ettirilmez, yönetim kurulunun imzalaması yeterlidir, bazı şirketler daha resmi olması açısından noter onayı yaptırmaktadır bu tercih şirkete kalmıştır.

Hamiline yazılı hisse senedi bastırılmasında bir dikkat edilecek husus ana sözleşmenizde açık bir şekilde ‘Pay senetleri hamiline yazılıdır’ ibaresinin net bir şekilde geçiyor olması gerekmektedir, bazen şu bilgi kafa karışıklığına neden olabiliyor ‘Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz’ bu ibare tamamen bilgilendirme amaçlıdır hisse senetlerinin nev’ini göstermez, kimi zaman ana sözleşmede pay senetlerinin nev’i yazmamaktadır bu durumda genel görüş yönetim kurulu kararı alarak nama yazılı olarak bastırılabilir şeklinde yorumlanmaktadır, fakat hamiline yazılı olarak basılamaz kararın ticaret sicil onayı gerektiğinden ticaret sicile gidildiğinde kararınız onaylanmayacaktır, size ana sözleşmede tadil yapmanız istenecektir. Birde sermayenin tamamının ödendiğine dair rapor istenecektir bu konudada hazırlıklı olmanız gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Kararı alırken bunlara dikkat ediniz.

  • Alacağınız yönetim kurulu kararının altında şirketin yönetim kurulunda olmayan kişilerin imzası bulunamaz.
  • Bütüm yönetim kurulunun alınan kararın altında isimleri bulunmak gerekir, eğer katılmayan üye olduysa ‘katılmadı’ yazılmalıdır ayrıca üyeden haberdar edildiğine dair yazı alınmalıdır.
  • Yönetim kurulu kararında tüzel kişilik bulunması durumunda tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır. Ayrıca tüzel kişi tarafından tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin isim soyisim belirtilmelidir.
  • Yönetim kurulu toplantılarında vekaletin imza atılamaz. (TTK 390/2)
  • Ana sözleşmede ağırlaştırılmış bir nisap ya da aksine bir hüküm yok ise karar nisaplarında TTK 390. Madde hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu karar örneği

* Karar Tarihi:
* Karar Konusu: ….. Tertip Hisse Senedi Basılması Hk.
* Toplantıya Katılanlar:
* Karar:

Kısımları yer almalıdır. Kararın içeriğinde ise şirket yönetim kurulunun ne için toplandığından başlamalı yonetim kurulu karari - Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararıve toplantı içerisinde hangi kararların alındığına değinilmelidir. Örnek olarak,

Şirketimizin Sermayesi XXXX TL . ve 1 Payın nominal değeri XXXX TL. dir. Buna göre; “Şirket ortaklarına Nama …. Tertip şeklinde pay senetlerinin bastırılmasına. Hisse senetlerinin …… kupürler ve ……. adet basılmasına. Hisse pay senetlerinin ortaklara payları oranında dağıtılmasına Oy birliğiyle karar verilmiştir.” şeklinde Yönetim kurulu kararı hazırlanabilir.

Şirketlerin hisse senedi basımı için yetkili ve yetkililerin imzasını da ibraz etmesi gerekmektedir. Eğer, Hamiline yazılı hisse senedi basımı yapılacak ise yukarıda örnek olarak verdiğimiz kararda, nama yazılı yazan kısımların hamiline yazılı olarak değiştirilmesi gerekecektir.

Yine nama yazılı hisse senedi basımında olduğu gibi, Hamiline yazılı bir hisse senedi basımı için alınacak yönetim kurulu kararının da Türkiye Ticaret ve Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan edilmesi zorunludur.

Eğer şirket sermayesinin bir kısmı nama yazılı bin kısmı hamiline yazılı ise iki tane ayrı karar almak gerekir, birinci karar nama yazılı karar ikinci karar hamiline yazılı karar şeklinde olmalıdır, nama yazılı yönetim kurulu kararının şirketin imza yetkilileri tarafından imzalanması yeterli olacaktır,

Fakat yukarıdada belirttiğim gibi hamiline yazılı karar şirketin imza yetkilileri tarafından imzalanmasından sonra Ticaret Sicilde Tescil ettirilmesi şarttır, hatta ilgili maddede şöyle yazmaktadır, tescilden önce çıkarılan pay senetleri geçersizdir bundan doğan zarardan kişi meshuldur ibaresi geçmektedir.