Hisse Senetlerinde İktisap Tarihi

Hisse senetlerinde iktisap tarihi karmaşanın aydınlanması için madde madde içerik hazırladık. İktisap tarihi ile ilgili verilen özelgeler den ve geçerliliklerinden bahsedeceğiz. Yazımızın en sonunda da konunun özeti mahiyesinde açıklama yapacağız.

Hisse Senetlerinde İktisap Tarihi ve Gelir İdaresi Özelgeleri

Pay Senetlerinde İktisap Tarihi

Son yayınlanan özelgede hisse senetlerin intisap tarihinin limited şirketin ve anonim şirketlerin kuruluşunda edinen payları intisap tarihi olarak kabul etmemektedir. İntisap tarihini sadece hisse senetlerini bastırdığınız tarih olarak kabul etmektedir. Son çıkan hisse senetlerinde iktisap tarihi ile ilgili özelge için linki tıklayınız. https://www.hissesenedibasim.com/wp-content/uploads/2024/01/Hisse-Senetlerinin-iktisap-Tarihi.pdf Ayrıca vergi inceleme memuru hisse senetlerinizi bastırdığınız tarihi netleştirmek için resmi olarak belge sunmanızı istemektedir.

Örnek olarak hisse senedi basım faturanızı basım tarihini tespit etmek için ibraz etmenizi isteyebilmektedir. Yada kararı geriye dönük almadığınızın ispatı olarak hisse senedi basımı ile alakalı yönetim kurulu kararını noter onaylı olup olmadığını kontrol etmek isteyecektir. Kısacası senetleri bahsettiğiniz tarihte yaptırdığınızı resmi belgeyle ispat etmenizi isteyecektir.

Özelgelerin Bağlayıcılığı

 1. Bağlayıcılığın Olmaması: Özelgeler, Gelir İdaresi’nin bir konudaki görüşünü yansıtır, ancak hukuki olarak bağlayıcı değildir.
 2. Görüşe Uymanın Avantajları: Özelgeye uyulduğunda, mükellefler belli oranda belirli bir koruma altına alınır.
 3. Uymamanın Sonuçları: Özelgeye uyulmaması durumunda, doğru uygulamanın belirlenmesi yargıya bırakılır.

Gelir İdaresi Özelgelerinin Rolü ve Koruyucu Etkisi

 1. Vergi Cezası ve Gecikme Faizi Karşısında Koruma: Gelir İdaresi tarafından verilen özelgeler, sadece vergi cezaları ve gecikme faizleri karşısında mükelleflere koruma sağlar. Vergi aslını ödemekten kurtulamazsınız.
 2. Genel Geçerlilik: Bu özelgeler, sadece kendilerine verildiği mükellefler için ve aynı durumda olan tüm mükellefler için geçerli sonuçlar doğurur.

Gelir idaresindeki özelgeleri sorgulamak için linki tıklayınız. https://bmvdb.gib.gov.tr/ozelge-sistemi/genel-bilgi

Özelgelerin Çeşitliliği ve Güncellik

 1. Çok Sayıda Özelge Bulunması: Gelir İdaresi’nin internet sitesinde binlerce özelge bulunur; bu durum çeşitliliği ve farklı görüşleri beraberinde getirir.
 2. Çelişen Görüşler ve Görüş Değişiklikleri: Birbiriyle çelişen özelgeler ve İdarenin zamanla farklı görüşler benimsemesi olağandır.
 3. Son Görüşün Önemi: Başkasına verilen özelgelerin koruyucu etkisi, sadece aynı konuda ve en güncel görüşe dayandığında geçerlidir.

Hisse Senetlerinde İktisap Tarihi ve Vergilendirme

 1. Gelir Vergisi Kanunu’nun Uygulaması: Gelir Vergisi Kanunu, menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından elde edilen kazançları değer artış kazancı olarak tanımlar.
 2. İstisnalar: İntisap tarihindeki belli kazançlar, özellikle iki yıldan fazla tutulan tam mükellef kurum hisse senetlerinden elde edilen kazançlar, bu kapsamın dışındadır.
 3. İktisap Tarihinin Önemi: Hisse senetlerinin satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesinde, hisse senedinin iktisap tarihi belirleyici bir faktördür.

Limited Şirketlerin Anonim Şirkete Dönüşümünde Hisse Senedi İktisap Tarihi

 1. Eski ve Yeni Görüşler: Limited şirketlerin anonim şirketlere dönüşümü sırasında, hisse senetlerinin iktisap tarihine ilişkin idarenin eski ve yeni görüşleri mevcuttur.
 2. İki Ana Görüş Grubu:
 • Birinci Görüş: Limited şirketin anonim şirkete dönüşmesi halinde, anonim şirket hisselerinin iktisap tarihi olarak, ortakların limited şirkete katıldıkları tarih esas alınır.
 • İkinci Görüş: Anonim şirket hisselerinin iktisap tarihi olarak, hisse senetlerinin bastırıldığı tarih kabul edilir.

İktisap Tarihinde Görüş Değişikliği

Hisse Senedi Iktisap Tarihi

Bunda 4 ay önce son yayınlanan özelge de iktisap tarihinin limited şirketin kuruluş tarihindeki edinilen paylardan mı yoksa a.ş. ye dönüşüldüğü nevi değişiklinde edinilen paylardanmı başladığı sorulmuştur. Son özelgedeki cevap payların iktisap tarihi şirketin hisse senetlerini bastırdığı tarihtir diyerek tartışmaya son noktayı koymuştur. Şirketlerin riske girmemek için Anonim şirket kuruluşundan sonra ivedilikle hisse senetleri bastırmalıdır. Eğer bastırmazsa intisap tarihi başlamamış olur ve hisse devirlerindeki değer artış kazançlarında vergisel avantajlardan faydalanamazlar.

İktisap Özelgelerin Koruma Kapsamı ve Sınırları

 1. Özelge ile Sağlanan Koruma: Özelge, sadece ceza ve faiz yükümlülüklerine karşı koruma sağlar. Vergi aslını ödemekten kurtulamazsınız.
 2. Vergi Aslının Talebi: Vergi dairesi, özelgeye rağmen vergi aslını talep edebilir.
 3. Mükellef Hukukunun Korunması: Özelgenin mükellef hukukunu tam anlamıyla koruyup korumadığı sorusu, özellikle vergi ödemeleri ve işlem yapma kararları açısından ele alınmalıdır.

İktisap Özelgeye Uygun İşlemler ve Tarhiyat Riski

 1. Mali İdarenin Görüş Değişikliği: Açık olmayan bir konuda Mali İdare, zaman içinde farklı görüşler benimseyebilir.
 2. Uzun Süreli ve Geniş Kapsamlı Özelgeler: Uzun süre ve çok sayıda özelge verilmişse, bu özelgelerin geçerliliği ve koruyucu etkisi tartışılır.
 3. Yargı Kararları ve Anayasa Mahkemesi: Vergi Usul Kanunu ve Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararları, özelgelerin yargı karşısındaki duruşunu ve mükellef haklarını nasıl etkilediğini açıklar.

Son Söz: İktisap tarihinde Özelgelerin Koruyucu Etkisi ve Mükellef Hukukunun Korunması

 • Özellikle intisap tarihinde özelgeler, ceza ve faiz yükümlülüklerine karşı mükelleflere belirli bir koruma sağlamaktadır. Ancak, bu korumanın mükellef hakları açısından yeterli olup olmadığı önemli bir sorudur. İdare tarafından verilen görüşler çerçevesinde hareket eden mükelleflere, esasen ödemekle yükümlü oldukları vergiyi ceza ve faiz olmaksızın ödeme imkanı tanınmaktadır. Bu durum, ilk bakışta mükellefler için bir kayıp gibi görünmeyebilir.
 • Ancak, intisap tarihi ile ilgili özelgelerin varlığı ve idarenin verdiği görüşler, bazı mükelleflerin vergilendirme kararlarını etkileyebilir. Örneğin, bazı mükellefler, eğer özelgeye dayalı bir görüş olmasaydı, ödenecek vergi nedeniyle belirli işlemleri gerçekleştirmeyebilirdi. Bu durumda, mükellef hukukunun tam anlamıyla korunmadığını söylemek mümkündür.
 • Ayrıca, özelgeye uygun işlem yapan mükelleflere, Mali İdarenin görüş değişikliği sonrasında tarhiyat yapılıp yapılamayacağı da önemli bir konudur. Mali İdare, belirsiz bir konuda farklı bir görüş benimseyebilir ve daha önce vergiye tabi olmadığı yönünde verilen bir görüşü değiştirerek vergilendirebilir. Ancak, uzun bir süre boyunca ve önemli sayıda özelge verildikten sonra, bu özelgelerin kamuoyu tarafından bilinir hale gelmesi durumunda, eski görüşe dayanarak işlem yapan mükelleflere sonradan tarhiyat yapılmasının doğru olmayacağını düşünmek yerindedir.
 • Bu kapsamlı konunun detayları ve boyutları, bir makaleyi aşan bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle, son olarak 17.06.2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ve Anayasa Mahkemesinin 20.04.2016 tarih ve 2013/6842 başvuru numaralı kararından bir bölüm paylaşmakla yetinmek faydalı olacaktır. Bu kararda belirtilen, “Vergi Usul Kanunu’nun 369. maddesinde yer alan, yetkili makamların mükellefe yanlış bilgi vermesi veya bir hükmün uygulanma tarzındaki değişiklik durumunda vergi cezasının kesilmemesi ve gecikme faizinin hesaplanmaması gerektiği” hükmü, anlaşılabilir.Öngörülebilir kanuni dayanağı olmayan konularda idarenin vergiye tabi olmadığı şeklinde verdiği görüşlerin değiştirilerek daha sonra vergilendirme yapılmasının, Anayasa’nın mülkiyet hakkına ilişkin kanuniliği ilkesine uygun olmadığını belirtmektedir. Bu durum, mükellef haklarının korunması ve idari uygulamaların hukuki dayanakları açısından önemli bir referans noktasıdır.

Makronet hisse senedi basımı ve ücretsiz danışmanlık hizmetlerinde sektöründe lider bir işletmedir.
Sektördeki güçlü kurumsal referanslarımızı kontrol etmek linki tıklayınız. www.hissesenedibasim.com/referanslarimiz/

Makronet Hisse Senedi Basım Uzmanlığı ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
info@makronetbasim.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir