İntifa Senedi Nedir?

İntifa senedi, kelime anlamı itibariyle, “faydalanma, yararlanma” demektir. Dolayısıyla, Katılma intifa senedi “anonim şirkette herhangi bir payı ifade etmeyen, dolayısıyla ortaklık hakları tesis etmeyen, ancak sahibine söz konusu mal varlıksal hakları tanıyan değerli evrak veya menkul kıymet niteliğini haiz olan senet” olarak tanımlamak mümkündür.

İntifa Senedi

Türk Ticaret Kanunu ile anonim şirketlere tanınan imkanlardan birisi de intifa senedi çıkarılmasıdır. Ancak, bu imkan uygulamada istisnai örnekler dışında yeterince yahut hiç bilinmemektedir.
İntifa senedi şirketin kuruluşunda emeği geçen kişiler için çıkarılan, şirket ortaklığı ve şirket yönetimine katılma hakkı vermeyen senettir, yani kurucu hisse senetleridir.

İntifa senedi çıkarmak için Ana sözleşmede intifa senedi tahsisine dair bir hükmün bulunması yeterlidir.

İntifa Hisse Senetleri sadece şirket karının bir kısmı için alacak hakkı verir. İntifa hisse senetleri bazı kişiler için alacak ya da hizmetleri karşılığı çıkarılan ve ortaklık hakkı sağlamayan hisse senetleridir. İntifa senedi sahibine oy kullanma, iptal davası açma gibi idari haklar vermeyen, sadece mali haklar tanıyan senet türüdür. İntifa senedi sahipleri anonim şirketin ortağı olamazlar, mali haklara sahip olmalarına rağmen zarara katılmazlar.

İntifa senedi sahipleri, mevcut şirket yönetimine hiçbir suretle müdahalede bulunamazlar, şirket kar elde etmedikçe veya tasfiye artığı oluşmadıkça yada sermaye artırımı neticesinde yeni paylar çıkarılmadıkça hiçbir suretle talep hakları doğmaz.

Katılma İntifa Senedi

Sahibine pay sahipliği sıfatı kazandırmaz ve anonim şirkette herhangi bir payı temsil etmez.
İntifa senedi sahibinin, şirkete ortak olup olmaması, intifa senedinden doğan haklara etki etmez. Pay sahiplerine verilen intifa senetleri, paydan bağımsız haklar taşır. Anonim şirket genel kurulu, intifa senedi sahiplerinin onayını almadan, ana sözleşmeyi değiştirmek suretiyle intifa haklarını kaldıramaz yahut değiştiremez.

İntifa Senedi

Elinde bulunduran kişiye İntifa senetlerinin sağladığı haklar, özellikle kar talebi, anonim şirketin fesih edilmesiyle ile ortadan kalkar. Yine, intifa senedinden doğan haklar, ana sözleşmede belirli bir süre için kayıt altına alınmışlarsa, sürenin geçmesi ile kendiliğinden sona erer.
İntifa senedi, esas sözleşmede hüküm bulunmak koşulu ile genel kurul kararıyla ve süresiz olarak çıkarılabilir ve nama veya hamiline yazılı olarak düzenlenebilir.

İntifa hisse senedi nedir? sahipleri anonim şirketin ortağı olamazlar, mali haklara sahip olmalarına rağmen zarara katılmazlar.

TTK Madde 503

MADDE 503– (1) İntifa senedi sahiplerine pay sahipliği hakları verilemez; ancak, bu kişilere, net kara, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakları tanınabilir.

TTK 503 maddeyi detaylı incelemek için linki tıklayınız. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6102-20130328.pdf

İntifa Senetleri 3 Çeşittir

– Kurucu intifa senedi
– Adi intifa senedi
– Katılma intifa senedi

İntifa Senedi Nedir

  • Kurucu intifa senetleri, anonim şirketi’nin kurucu ortaklarına verilen intifa senetleridir. Sadece kuruluş ana sözleşmesinde belirtilmiş olmaları şartıyla geçerlilik kazanırlar. Yani, sonradan ana sözleşme değişikliğine gidilerek “kurucu intifa senedi” tesis edilmesi olanak dahilinde değildir. böyle bir durum oluştuğunda geçersiz sayılacaktır.
  • Adi intifa senetleri, intifa senetlerinin ana türünü yani genelini oluşturur. Şirket genel kurulu, ana sözleşme gereğince veya ana sözleşmeyi değiştirerek adi intifa senetleri çıkarabilir.
  • Katılma intifa senedi nedir, Türk ticaret kanunundaki düzenlemeden farklı olarak, SPK Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliği ile uygulama hakkı bulan ve nakit karşılığında çıkarılan intifa senetleridir. Söz konusu SPK Tebliğine göre, anonim şirketler, “nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına sahip olmaksızın kardan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve ilgili Tebliğ’de belirlenen olanakların bir bölümünden veya tamamından yararlanma haklarını sağlayan katılma intifa senedi” çıkarabilirler. Böylece, a.ş. ortaklığında bir değişim meydana gelmemekle beraber şirketin nakit oluşturmasına olanak sağlar.

Hisse senedi basımı hakkında bilgi almak için sayfamızı ziyaret ediniz. www.hissesenedibasim.com/hisse-senedi-basimi/

Sık Sorulan Sorular

Makronet Hisse Senedi Basım Uzmanlığı ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
info@makronetbasim.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir