Anonim şirketlerde hisse senedi bastırmak zorunlu mu

Anonim şirketlerde hisse senedi bastırmak zorunlu mu? Bu soruyu soran şirket yetkilisine verdiğimiz en temel cevap şöyledir. TTK hükümlerine göre hamiline yazılı payları olan A.Ş. ler sermayenin tamamı ödendiği tarihten itibaren 3 ay içinde bastırmak zorundadır.

ikinci konu ise yeni TTK’da payları nama yazılı A.Ş’lere hisse senedi basımı konusunda bir zorunluluk getirmemiştir. Nama yazılı A.Ş.’ ler eğer hisse senedi bastırmazlarsa kanundan doğan vergisel avantajdan yararlanamazlar.

Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Bastırmak Zorunlu MuSınırlı sayıda şirket yetkilisi, hisse senedi basımından doğan kazancın vergilendirilmesine tanınan istisnaların farkındadır. Hisse senedi bastırmanın avantajını bilen A.Ş. yetkilisi pay senedi bastırmanın vergisel avantajlarının bilerek senetlerini bastırmıştır. Konudan haberi olmayan diğer şirketlerde ise bu durum gözden kaçmıştır.

Vergisel avantajları bilen yetkili eğer şirketi limited şirketse hemen nevi değiştirerek anonim şirketi geçmektedir. Lakin limited şirketler hisse senedi bastırsalar bile vergisel avantajlardan faydalanamazlar.

Hisse senedi bastırma zorunluluğunda yapılması gerekenler

TTK normlarında istenen minimum şekil şartları yerine getirilmelidir. Bunları aşağıda detaylıca açıklıyor olacağız. Bunun yanında TTK 487’de sahtekarlığı engelleyici güvenlik uygulamalarının yerine getiriliyor olması şarttır. Bazı mali müşavirlerimizin sorduğu soruyada cevap vermiş olalım. Eğer değerli evraklarınızı basit bir şekilde herhangi bir matbaada veya pay senedi bastığını iddia eden firmalara bastırdığınızda geçersiz olacağı aşikardır.

Firmaların sahtekarlığı engelleyici işlem uygulayacak tesislerinin mutlaka olması gerekmektedir. Yoksa senetleriniz taklit edilebilen basit sertifika standartlarında olacaktır. Güvenilir referansları olan bir işletmeden hisse senetlerinizi bastırmalısınız. Kurumsal referanslarımızı linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Anonim şirketlerde hisse senedi bastırmak zorunlu mu

Aşağıda zorunlu olan bilgileri madde madde yazdık.

 • Öncelikle şirketin unvanı gerekmektedi
 • Payın türü yani nama ya da hamiline olarak belirtilmelidir
 • Çıkarılan pay senedinin tertibi
 • Tertibin tescil tarihi
 • Kaç payı içerdiği
 • Senedin itibari değeri
 • Kaç payı içerdiği
 • Şirket adına imzalamaya yetkili kişilerden iki kişinin imzası gerekir. (Tek kişilik şirketlerde tek imza yeterlidir. İki ortaklı A.Ş. münferiden imza yetkisi olsa dahi eğer imza yetkilileri ikiden fazlaysa en az iki kişinin imzalaması şarttır.)
 • Kuruluş sermayesi
 • Kuruluş tarihi
 • Sahtekarlığı engelleyici güvenlik önlemleri

Bastırılan pay senetleri teslim tesellüm belgesiyle hissedara dağıtılmalıdır.

1) Hamiline Yazılı Hisse Senedi Bastırma zorunluluğu

Hamiline yazılı payları olan şirketler sermayenin tamamı ödendikten sonra 3 ay içinde mutlaka bastırmış olması gerekmektedir. Bunun için öncelikle YKK almalı içerikte kaç farklı değerde ve toplamda kaç adet hisse senedi basılacağı kararın içeriğinde yazılmalıdır. Sonra MKK (HPKS) sistemine hem hissedarları hemde payları kayıt ettirmelidir.

Sonrasında bu kararı ticaret siciline tescil ve ilan ettirmelidir. Eğer MKK kaydından önce ticaret sicile başvurulursa oradaki memur sistemden kaydın yapılmadığı göreceğinden tescili onaylamaz. Evraklarınızı iade edip tekrar başvurmanızı söyler bu durumla karşılaşmamak içir kaydın yapıldığından emin olun.

Eğer şirket internet sitesi hükümlerine tabi ise şirket kararı aynı zamanda web sitesi üzerinden de yayınlanmalıdır. Şirketimiz MKK kaydında zorluk yaşayan müşterilerimize ücretsiz olarak destek vermektedir. Talep etmeleri durumda kaydı bilgisayarlarına uzaktan bağlanarak birlikte yapmaktayız.

MKK kaydı yapmamamın cezai sorumlulukları

Şirketler hamiline yazılı payları olduğunda MKK kaydı yapmak zorundadır. 6102 sayılı TTK.’nun ilgili maddesine göre MKK’na kaydın yapılmadığı taktirde cezai sorumlulukla karşı karşıya kalmaktadır.

Cezalar içinde bulunduğumuz yıla göre değişmektedir. Kaydı yapmayan şirkete 27.240 TL. Devir yaptıktan sonra bunu bildirmeyen hissedara ise 6.810 TL. ceza ile karşı karşıya kalmaktadır.

Hamiline yazılı hisse senedi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
https://www.hissesenedibasim.com/hamiline-yazili-hisse-senedi/

2) Nama Yazılı Hisse Senedi Bastırma Zorunluluğu

Kapalı anonim şirketlerde paylar nama yazılı ise hisse senedi çıkarma zorunluluğu bir koşula bağlanmıştır. Eğer nama pay senetleri bastırılması için azlık talepte bulunursa, pay senedi bastırılması zorunludur. Bu Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Bastırmak Zorunlu Mukonuda TTK 486. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.” şeklinde bir hükmü bulunmaktadır. Burada azlık denilirken kastedilen A.Ş. lerde şirket sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahiplerinden bahsedilmektedir.

A.Ş. ler Bu çerçevede eğer azlık talebi olursa, yönetim kurulu nama yazılı pay senetleri bastırır ve bunları sahiplerine dağıtır. Fakat azlığının böyle bir talepte bulunmaması durumunda nama yazılı pay senetleri bastırılmak zorunda değildir. Pay senedi bastırmak şirkete vergisel avantajlar sağladığı için bir an önce bastırılması şirketin menfaatinedir. Nama yazılı payları olan A.Ş.lere geçerli bir pay senedi bastırmalarını şiddetle tavsiye edilmektedir.

Azlığın talepte bulunması ve yönetim kurulunun bunu yerine getirmemesi durumunda ise yargı yolu açıktır. Mahkeme genel olarak pay senedi bastırılması ve ortaklara dağıtılması şeklinde karar vermektedir.

Buradan da anlaşılacağı üzere yeni TTK. ile getirilen bu düzenleme gereği A.Ş. lerde yönetim kurulunun şartlar doğduğunda hamiline ve nama yazılı pay senedi bastırma zorunluluğu vardır.

Anonim şirkette hisse senedi bastırma kararı

Hisse senedi basımında yönetim kurulu kararı düzenlenmesi oldukça önemlidir. Çünkü sonrasında hangi hissedara kaç adet hisse senedi basıldığını tesbit etmesi kolay olacaktır.

Karar hazırlanırken dikkat ekmeniz gerekenler

 • Karar no
 • Karar tarihi
 • Toplantı yeri
 • Toplantıya katılanlar
 • Toplantı konusu
 • Kararın içeriği yazılmalıdır
 • Hangi hissedara kaç adet hangi kupürden basılacağının belirtildiği tablo hazırlamalısınızYönetim kurulu imza yetkililerinin imzaları

Bu bilgiler kullanılarak bir karar hazırlanmalıdır.

Eğer isterseniz sizin için örnek yönetim kurulu kararı hazırladık tıklayarak ilgili sayfadan size lazım olan karar örneğini kolayca indirebilirsiniz.
https://www.hissesenedibasim.com/hisse-senedi-basimi-icin-yonetim-kurulu-karari/

Anonim şirkette hisse senedi çıkarma

Yazımızı toparlayacak olursak A.Ş. lerde nama yazılı hisse senedi çıkarmak için ise azlığının talebi olması gerekir.  Bu konuda TTK’nın 486 maddesinde açıkça ifadeler yer almaktadır. Azlık talepte bulunursa şirket yönetimi karar alır, nama yazılı hisse senedi bastırılarak sahiplerine dağıtılır.

Gelir vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 inci maddesinin 1. fıkrasının 4. bendine göre, hisse devrinden elde edilen kazançlar değer artış kazancı kapsamında vergilendirilir. 

Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Bastırmak Zorunlu MuFakat A.Ş. lerde ortaklar pay senedini iki yıl boyunca elinde tutar ve daha sonra devrederlerse buradan doğan kazanç için KDV ve gelir vergisi ödemez. Aslında pay hisse senedi basımı en çok bu konudan dolayı Anonim şirketler için önemlidir.  Fakat birçok şirket bunun farkında olmadığı için bugüne kadar bu yolu tercih etmemiştir.

Yani kısaca TTK’nın getirdiği Pay senedi çıkarma zorunluluğu hem gerçek hem de tüzel kişi pay sahiplerine önemli bir vergi avantajı sağlamaktadır. Fakat nama yazılı Hisse senetlerinde şu soru akıllara gelmektedir. Azlık talepte bulunmasa bile şirket pay senedi bastırabilir mi?  Makronet olarak bize göre bu olumlu cevap verilebilecek bir sorudur.  Çünkü TTK’nın konuya ilişkin 486. maddesinde, “Bu hükümle nama yazılı pay senetlerinin bastırılması olanağının yolu açılmıştır.

Hüküm uyarınca azlık isterse nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılacaktır. Böylece kapalı A.Ş. lerde özellikle aile şirketlerinde pay senedinin bastırılmaması, pay sahiplerinin bu sıfatlarını ispattan yoksun bırakılması anlamına gelir. Hissedarların devir olanaklarının sınırlandırılması gibi hukuka aykırı yöntemlerin önüne geçilmiştir.”  ifadeleri kullanılmıştır.

Bizim bu maddeden anlayacağımız yasa koyucu, azlık için şirketin pay senedi çıkarmaya yanaşmaması durumunda böyle bir talepte bulunma hakkını vermiştir. Talebin reddedilmesi durumunda da yargı yolunu açık bırakmıştır. Fakat bu maddeden yine anlaşılan,  azınlıktan talep gelmese dahi, Şirketin pay senedi bastırıp sahiplerine dağıtma hakkı bulunmaktadır.

Maddede  azlığın talebi olmadan pay senedi bastırılması dair bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
Hisse senedi basımında tüm Türkiye’ye profesyonel hizmet vermekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir