Anonim Şirketler Pay Senedi Çıkarmak Zorunda Mıdır?

Anonim şirket ortaklarının sahip oldukları paylar için 6762 sayılı eski Türk Ticaret kanununda,  hisse senedi denilmekteydi.  Ayrıca bu kanunda hisse senetlerinin ne şekilde basılacak konusunda da kesin hükümler vardı.  Ancak Türk Ticaret kanununda yer alan bütün bu hükümlere rağmen anonim şirketlere hisse senedi basımı konusunda herhangi bir şart getirilmemişti.

Sadece belli oranda anonim şirket hisse senedi bastırmanın vergisel avantajlarının farkına vararak pay senedi bastırmış başka şirketlerde ise bu duruma rastlanmamıştı. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmesinin ardından ise hisse senedi yerine pay senedinin Kanuni terim olarak kabul edilmiş ve halka açık olmayan Anonim şirketler tarafından pay senedi çıkarılması zorunlu koşulmuştur.

Fakat Şirketlerin pay senedi bastırılması için bazı koşulların varlığı aranmaktadır.  Burada payın türü, yani  nama ya da hamiline olması önemlidir. Anonim şirket sermayesine karşılık gelen payların hamiline yazılı olması durumunda,  yönetim kurulu Pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren 3 ay içerisinde pay senedi bastırmak zorundadır.

Bastırılan pay senetleri sahibine dağıtılmalıdır. Yani hamiline yazılı bedellerinin tamamen ödenmesinden sonra yönetim kurulu karar almalı ve bu kararı ticaret siciline tescil ettirerek ilan ettirmelidir.  Eğer şirket internet sitesi hükümlerine tabi ise şirket kararı aynı zamanda İnternet sitesi üzerinden de yayınlanmalıdır.  Yönetim kurulu tarafından alınan bu kararın ardından 3 aylık süre geçmemek kaydıyla hamiline hisse senedi basımı yapılmalı ve pay sahiplerine dağıtılmalıdır.

intifa senedi 300x186 - Pay senedi

Kapalı anonim şirketlerde paylar nama yazılı ise hisse senedi çıkarma zorunluluğu bir koşula bağlanmıştır. Eğer nama pay senetleri bastırılması için azlık talepte bulunursa, pay senedi bastırılması zorunludur. Bu konuda TTK 486. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.”  şeklinde bir hükmü bulunmaktadır. Burada azlık denilirken kastedilen anonim şirketlerde şirket sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahiplerinden bahsedilmektedir.

Anonim şirketler Bu çerçevede eğer azlık talebi olursa, yönetim kurulu nama yazılı pay senetleri bastırır ve bunları sahiplerine dağıtır. Fakat azlığının böyle bir talepte bulunmaması durumunda nama yazılı pay senetleri bastırılmak zorunda değildir ama hisse senedi bastırmak şirkete vergisel avantajlar sağladığı için bir an önce bastırılması şirketin menfaatine olduğundan nama yazılı payları olan anonim şirketlere geçerli bir hisse senedi bastırmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Azlığın talepte bulunması ve yönetim kurulunun bunu yerine getirmemesi durumunda ise yargı yolu açıktır. Bu durumda mahkeme genel olarak pay senedi bastırılması kararını verir.

Buradan da Anlaşılacağı üzere TTK ile getirilen bu yeni düzenleme gereği anonim şirketlerde yönetim kurulunun şartları doğduğunda hamiline ve nama yazılı pay senedi bastırma zorunluluğu vardır. Yönetim kurulu bir hisse senedi basan matbaa ile anlaşarak geçerli bir hisse senedi basımı için gerekli şekil şartı ile güvenlik uygulamaları konusunda bilgi alabilir ve baskı işlemini buraya yaptırabilir.

Pay senedi bastığımız şehirlerden bazıları Ankara pay senedi, İzmir pay senedi, Antalya pay senedi, Bursa pay senedi, ve tüm Türkiye’ye pay senedi basımı yapmaktayız.

Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
Hisse senedi basımında tüm Türkiye’ye profesyonel hizmet vermekteyiz.

 

[matbaa-faqpage]