Anonim Şirketler Pay Senedi Çıkarmak Zorunda Mıdır?

Anonim şirket ortaklarının sahip oldukları paylar için 6762 sayılı eski Türk Ticaret kanununda,  hisse senedi denilmekteydi.  Ayrıca bu kanunda hisse senetlerinin ne şekilde basılacak konusunda da kesin hükümler vardı.  Ancak Türk Ticaret kanununda yer alan bütün bu hükümlere rağmen anonim şirketlere hisse senedi basımı konusunda herhangi bir şart getirilmemişti.

Sadece birkaç anonim şirket hisse senedi bastırmanın vergisel avantajlarının farkına vararak pay senedi bastırmış başka şirketlerde ise bu duruma rastlanmamıştı. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmesinin ardından ise hisse senedi yerine pay senedinin Kanuni terim olarak kabul edilmiş ve a halka açık olmayan Anonim şirketler tarafından pay senedi çıkarılması zorunlu koşulmuştur.

Fakat bir Şirketlerin pay senedi bastırılması için bazı koşulların varlığı aranmaktadır.  Burada payın türü, yani ne ama ya da hamiline olması önemlidir. Anonim şirket sermayesine karşılık gelen payların hamiline yazılı olması durumunda,  yönetim kurulu Pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren 3 ay içerisinde pay senedi bastırmak zorundadır.

Bastırılan pay senetleri sahibine dağıtılmalıdır. Yani hamiline yazılı bedellerinin tamamen ödenmesinden sonra yönetim kurulu karar almalı ve bu kararı ticaret siciline tescil ettirerek ilan ettirmelidir.  Eğer şirket internet sitesi hükümlerine tabi ise şirket kararı aynı zamanda internet sitesi üzerinden de yayınlanmalıdır.  Yönetim kurulu tarafından alınan bu kararın ardından 3 aylık süre geçmemek kaydıyla hamiline hisse senedi basımı yapılmalı ve pay sahiplerine dağıtılmalıdır.

intifa senedi 300x186 - Pay Senedi

Kapalı anonim şirketlerde paylar nama hisse senedi çıkarma zorunlu bir koşula bağlanmıştır.  Eğer nama pay senetleri bastırılması için ağızlık talepte bulunursa,  pay senedi bastırılması zorunludur.  Bu konuda TTK’nın 486’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; “Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.”  şeklinde bir hükmü bulunmaktadır.  Burada azlık denilirken kastedilen anonim şirketlerde şirket sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahiplerinden bahsedilmektedir.

Anonim şirketler Bu çerçevede eğer azlık talebi olursa,  yönetim kurulu nama yazılı pay senetleri bastırır ve bunları sahiplerine dağıtır.  Fakat azlığının böyle bir talepte bulunmaması durumunda nama yazılı pay senetleri bastırılmak zorunda değildir.  Azlığın talepte bulunması ve yönetim kurulu Bunu yerine getirmemesi durumunda ise aldığın yargı yolu açıktır.  Burada da mahkeme genel olarak istinaden pay senedi bastırılması kararını verir.

Buradan da Anlaşılacağı üzere TTK ile getirilen bu yeni düzenleme gereği anonim şirketlerde yönetim kurulunun şartları doğduğunda hamiline ve nama yazılı pay senedi bastırma zorunluluğu vardır. Yönetim kurulu bir hisse senedi basan matbaa ile anlaşarak gerekli şekil şartı ile Güvenlik önlemleri konusunda bilgi alabilir ve baskı işlerini buraya yaptırabilir.

Pay senedi bastığımız şehirlerden bazıları, Afyonkarahisar, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Isparta illerine pay senedi basımı yapılmaktadır.